24 มีนาคม 2566

สศก. ครบรอบ 44 ปี แห่งการสถาปนา Born Strong Grow Stronger มุ่งเดินหน้าสู่เกษตรไทยแข็งแกร่ง

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสครบรอบ 44 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สศก. ประจำปี 2566 ว่า สศก. เป็นองค์กรนำในการพัฒนาภาคเกษตร หรือเป็นหน่วยงานเนวิเกเตอร์ที่นำพาและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรในทุกมิติ มีภารกิจครอบคลุมทั้งการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตร การวิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนติดตามและประเมินผลโครงการสำคัญ ซึ่งจะต้องใช้หลักวิชาการอย่างสมเหตุผล ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเท่าทันสถานการณ์ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยการขับเคลื่อนงานของ สศก. ในปี 2566 ยังเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร สนับสนุนการเกษตรมูลค่าสูง ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และเพิ่มความสามารถ     ในการแข่งขันให้กับภาคเกษตร 
สศก. ได้นำแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาใช้ในการขับเคลื่อนงานหลายด้าน อาทิ การพัฒนาฐานข้อมูล Big Data เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ การวางแผน และการเตือนภัย รวมถึงเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ และเกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในด้านต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นำไปสู่การยกระดับเกษตรมูลค่าสูง ลดต้นทุนการผลิต และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ สศก. ยังมีงานวิจัยที่ตอบโจทย์และรองรับสถานการณ์ในอนาคต เช่น งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตรและโครงการที่สำคัญซึ่งนำไปสู่การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาและโครงการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ มากยิ่งขึ้น 

ในโอกาสครบรอบ 44 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สศก. ได้มีการจัดกิจกรรมตามประเพณี ทั้งพิธีการทางศาสนา พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง จำนวน 12 ทุน นอกจากนี้ สศก. ได้มอบประกาศเกียรติคุณ “พิรุณคุณากร” ให้แก่ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการเกษตร โดยตลอดช่วงปีที่ผ่านมา คปภ. และ สศก. ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประกันภัยสินค้าเกษตร ตั้งแต่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการประกันภัยการเกษตร การดำเนินโครงการ “คุ้มครองอุบัติเหตุ เซฟเกษตรอาสา” ที่นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างแรงกระตุ้นให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการได้รับความคุ้มครองภายใต้ระบบประกันภัย ตลอดจนการเดินหน้าผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติประกันภัยเกษตรกรรม  เพื่อนำระบบประกันภัยรองรับความเสี่ยงภัยให้แก่เกษตรกร  

นอกจากนี้ สศก. มีการจัดการเสวนา OAE 44th : Born Strong Grow Stronger 44 ปี สศก. อดีต ปัจจุบัน อนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำพน กิตติอำพน องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สศก. ต้องขับเคลื่อนอย่างไร? ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง” รวมทั้งนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวข้อ “นโยบายภาคการเกษตรอย่างไร? ที่ต้องเร่งทำ” ซึ่งมีอดีตคณะผู้บริหารของ สศก. มาร่วมเป็นเกียรติและแลกเปลี่ยนมุมมอง อีกทั้งมีการบรรยายเรื่อง “Geopolitics กติกาใหม่บนโลกใบเดิม” โดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ซึ่งจะมาให้ความรู้และมุมมองเกี่ยวกับ Geopolitics หรือภูมิรัฐศาสตร์ ที่มีผลกระทบต่อภาคเกษตรไทย รวมทั้งพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สศก. ได้ดำเนินงานตามพันธกิจอย่างมุ่งมั่น และในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 44 สศก. ยังพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจเพื่อขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ และยินดีที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วน เตรียมรับกับความท้าทายในทุกมิติ และไม่หยุดยั้งที่จะก้าวสู่วิสัยทัศน์ องค์กรนำในการพัฒนาภาคเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพสูง ภายในปี 2570