10 มีนาคม 2566

รมว.ศธ.ตรีนุช เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีสากล จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี      นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล 

ในโอกาสนี้ นางขวัญเรือน เทียนทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสระแก้ว และนายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้พบปะและมอบนโยบาย ให้แก่สมาชิกองค์กรสตรีที่เข้าร่วมกิจกรรม

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า ‘วันสตรีสากล (International Women's Day) เป็นวันที่เหล่าสตรีทั่วโลก ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพใด จะร่วมเฉลิมฉลองเพื่อรำลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคและความยุติธรรม ดิฉันในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และในฐานะ “ผู้หญิง” คนหนึ่ง อยากเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้หญิงทุกคน ให้ตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ เพราะไม่มีไครควรถูกเลือกปฏิบัติเพราะเพศที่แตกต่างกันค่ะ’

Together we can forge women's equality. Collectively we can all #EmbraceEquity.


ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมวันสตรีสากลจังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีความปรองดองในหมู่คณะ องค์กรสตรีด้วยกัน 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในสังคม รวมทั้งระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้ เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ การพัฒนา และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรู้จัก และเห็นความสำคัญของวันสตรีสากล 3. เพื่อขับเคลื่อน และการใช้ประโยชน์จาก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เกิดประสิทธิภาพ ในการมีส่วนร่วม สร้างสรรค์ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 


การจัดกิจกรรม รวมพลังสตรี ในวันสตรีสากลวันนี้  มีสมาชิกกลุ่มองค์กรสตรีจากทุกอำเภอ จำนวน  500  คน เข้าร่วมงาน โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. การแสดงจากสตรี 3 โซน ประกอบด้วย ชุดการแสดง

รำวงมหาดไทย จากอำเภออรัญประเทศ ชุดการแสดงวิถีชาวนาปลาร้าเขาฉกรรจ์ จากอำเภอเขาฉกรรจ์ และชุดการแสดงบาสโลบ จากอำเภอวังน้ำเย็น

2. มอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน 

จำนวน 9 อำเภอ

3. เวทีเสวนา จากผู้ที่มีบทบาทสำคัญและมีผู้ที่มีส่วนร่วม   

ในการขับเคลื่อนงานองค์กรสตรี

4. นิทรรศการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว จากกิจกรรมเด่นของทุกอำเภอ/ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี จำนวน 9 บูธ นิทรรศการผ้าไทย จำนวน 1 บูธ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ผักจำนวน 1 บูธ  และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 บูธ ภายใต้กิจกรรม“พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน”

วันสตรีสากลในไทย จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2532 โดยคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) สังกัดสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจความสำคัญของวันสตรีสากล และได้มีการปรับกฎหมายแรงงานต่าง ๆ ของสตรี  และในปี 2566 นี้ ทางเว็บไซต์ www.internationalwomensday.com เชิญชวนผู้หญิงร่วมแสดงพลังในวันสตรีสากล ด้วยการโพสต์ภาพหรือเขียนเรื่องราวพร้อมติดแฮชแท็ก #EmbraceEquity เพื่อเฉลิมฉลองวันสตรีสากลและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาท และการขับเคลื่อนความเท่าเทียมกันทางเพศที่ถูกต้อง