09 กุมภาพันธ์ 2566

สวส.มุ่งสร้างการรับรู้เรื่อง SE สู่สังคม ผ่านกิจกรรม “สังคมแห่งความสุข สังคมแห่งการพัฒนาด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม”

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อํานวยการ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ สร้างความรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ “สังคมแห่งความสุข สังคมแห่ง การพัฒนาด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจ เพื่อสังคม จํากัด อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

นางนภา กล่าวว่า วิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม เป็นธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์หลักคือ ส่งเสริมการแก้ไขและพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันวิสาหกิจเพื่อสังคม ถือว่า เป็นการประกอบธุรกิจประเภทหนึ่งที่เป็น Trend ของโลก และสอดคล้องกับหลักคําว่า Sustainable Development Goal (SDGs), BCG (Bio-Circular-Green Economy), ESG (Environment – Social – Governance), SE - Social Enterprise ซึ่ง สํานักงานฯ มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจ เพื่อสังคม จะส่งผลต่อการพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพในการบริหาร จัดการ และการแข่งขันทางธุรกิจเป็น อย่างมาก วิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมจะเกิดความเข้มแข็ง สามารถดําเนินธุรกิจพร้อมกับ การให้ความช่วยเหลือสังคม กลายเป็นการสร้างสังคมแห่งความยั่งยืน

 

นางนภา กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จํานวน 222 กิจการ ซึ่งแต่ละกิจการมีจุดมุ่งหมายที่จะคืนกําไรสู่สังคม และสร้างสังคมที่มีความเกื้อกูล อุดหนุนซึ่งกันและกัน ถือเป็นการขับเคลื่อนระบบนิเวศของวิสาหกิจเพื่อสังคม ดังนั้นสํานักงานฯ จึงจัดกิจกรรมส่งเสริม การประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ “สังคมแห่ง ความสุข สังคมแห่งการพัฒนาด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเป็น ที่รู้จักในวงกว้างผ่านการประชาสัมพันธ์ และนําเสนอแนวคิดการทําวิสาหกิจเพื่อสังคมจากผู้ประกอบการ วิสาหกิจเพื่อสังคมต้นแบบ ได้แก่ คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด, คุณพิเชษฐ โตนิติวงศ์ ผู้จัดการไปทั่ว บริษัท ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด และคุณนาวี นาควัชระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จํากัด เพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ ความเข้าใจ กระบวนการทําธุรกิจของวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างใกล้ชิด


กิจกรรมในครั้งนี้นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดี ในการสื่อสารกับสังคมผ่านสื่อมวลชนและ การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ เข้าถึง และสร้างความเข้าใจถึงการทําธุรกิจ เพื่อสังคมในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคม อันจะก่อให้เกิดสังคมแห่งความเกื้อกูล สังคมแห่งความสุข สังคมแห่งการพัฒนาด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป... นางนภา กล่าวทิ้งท้าย