23 มกราคม 2566

สานต่อศรัทธาร่วมน้อมรำลึก ๑๕๓ ปีชาตกาล “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต”

บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ พ.ศ.๒๕๖๖ให้ยั่งยืนสืบไป

พระอาจารย์มั่น ภูริภัตโต เป็นพระมหาเถระที่ชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือ ได้รับการยกย่องเทิดทูนว่า เป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐาน โดยท่านได้รับสมญานามว่า  “บูรพาจารย์แห่งกองทัพธรรม” เนื่องจากท่านได้บำเพ็ญข้อวัตรปฏิปทาธุดงควัตร และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างเคร่งครัด เป็นกำลังสำคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยวางแนวทางการปฏิบัติสมถและวิปัสสนา อบรมสั่งสมบารมีธรรมแก่พระภิกษุสามเณร จนมีศิษย์เป็นพระธุดงคกรรมฐาน ผู้ทรงคุณธรรม สัมมาปฏิบัติออกจาริกธุดงค์ เผยแพร่ธรรม ทำให้ชาวไทยและชาวต่างชาติหันมา สนใจในการศึกษาหลักคำสอนและวิธีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนามากขึ้นในวงกว้าง 




การจัดกิจกรรมน้อมรำลึก ๑๕๓ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดี ปฏิปทา น้อมนำข้อวัตรปฏิบัติและคำสอนขององค์ท่าน ในฐานะเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ตามที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ในส่วนการจัดกิจกรรมน้อมรำลึก๑๕๓ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

พระอาทิตย์ อธิปุญโญ (วงศ์แสนสุข) M.D อดีตอาจารย์แพทย์ ผู้ริเริ่มเสนอหลวงปู่มั่น ต่อองค์การยูเนสโก ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรพระราชทาน จากกรมสมเด็จพระเทพฯ และได้รับการยกย่อง เป็นบุคคลค่าของแผ่นดิน สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๖๔ ประธานโครงการ ฝ่ายจัดงาน ๑๕๓ ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 


พระอาทิตย์ อธิปุญโญ (วงศ์แสนสุข)

การจัดงานปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน และสถานศึกษาต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะสามารถกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน ประชาชน คนรุ่นใหม่ได้หวนกลับมาเรียนรู้ข้อวัตรปฏิบัติของพระสายป่า สอดแทรกศีลธรรม อันเป็นเครื่องหมายของคนดี ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยโดยรวมและยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖  และวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดเป็นอย่างดียิ่ง

กิจกรรมน้อมรำลึก ๑๕๓ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร โดยมูลนิธิรักษ์ตับ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร มูลนิธิรักษ์เยาวชน สมาคมสภาพุทธศาสนิกสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ BMCTV และผู้ปกครองเด็กและเยาวชนจิตอาสา 

โดยเริ่มจากพิธีเปิดนิทรรศการเผยแพร่ชีวประวัติ คำสอน ข้อวัตรและปฏิปทาในองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และการจัดนิทรรศการภาพวาดของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในหัวข้อ “หลวงปู่มั่นกับสมาธิและสันติภาพ ในมุมมองของฉัน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์  อธิการบดี (ผู้รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในการเปิดงาน

กิจกรรมการรวมตัวของจิตรกรจิตอาสาภาพวาดหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ถ่ายทอดจากจินตนาการในมุมมองของคนรุ่นใหม่ ที่ได้ข้อคิด จากการศึกษาชีวประวัติขององค์ท่าน จึงออกมาเป็นภาพวาดที่ทรงคุณค่า สามารถติดตามได้ที่ https://online.pubhtml5.com/czrx/wqvt/

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) วาดภาพหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่เกิดจากแรงบันดาลใจ จากข้อวัตรและ
ปฏิปทาในองค์หลวงปู่มั่น ที่ท่านได้ปฏิบัติกรรมฐาน เน้นการปฏิบัติตรงต่อพระธรรมวินัย ปฏิบัติเคร่งครัดต่อศีล หรือพระวินัยที่ตนสมาทาน การเจริญสมาธิ และวิปัสสนาอย่างต่อเนื่อง 

ภาพนี้เป็นภาพที่ทรงคุณค่าที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง มอบให้เพื่อกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้ และร่วมบุญเข้ามูลนิธิฯ  โดยขอประมูลในราคาเริ่มต้น ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)++
หากท่านใด สนใจประสานได้ที่ คุณฉันทนา ดาวราย นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร ๐๖๒ ๖๒๙ ๙๒๔๑

นอกจากนี้ ยังมีจิตรกรมืออาชีพได้อนุเคราะห์วาดภาพหลวงปู่มั่นเพื่อเข้าร่วมการกุศลในครั้งนี้อีกหลายท่าน เช่น อาจารย์บัญชา หนังสือ และภาพหลวงปู่มั่น พร้อมโลโก้ ๑๕๓ ปีชาตกาลจากการปักของ ทีเอดีไซน์ งานปักคอมพิวเตอร์ จ.สมุทรสาคร โดยนายศิริรักษ์ - นางดรุณี ชาวบ้านไร่ ภาพวาดจากอาจารย์บัญชา หนังสือ อาจารย์พิเศษ ม.ศิลปากร เริ่มต้นประมูลที่ ๕๐,๐๐๐ บาท ++

ภาพปักรูปหลวงปู่มั่น พร้อมชื่อและโลโก้ ๑๕๓ ปีชาตกาล เริ่มต้นประมูลที่ ๒๐,๐๐๐ บาท ภาพวาดจากอาจารย์ ฑีมวุฒิ บุญวิจิตร เริ่มต้นประมูลที่ ๒๐,๐๐๐ บาท ผนึกกำลังกลุ่มเด็กเยาวชนจิตอาสา สานต่อปฏิปทาในองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ให้ยั่งยืน


การจัดงานครั้งนี้ มีกลุ่มเด็กเยาวชนจิตอาสา พร้อมผู้ปกครอง ได้เห็นความสำคัญและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ใช้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ร่วมจัดงาน ได้แก่ เด็กนักปั้น เด็กนักร้อง เด็กนักพูด และเด็กนักวาด กิจกรรมหลากหลายทันยุคทันสมัย โดยคาดหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไป กลับมาให้ความสนใจในคุณูปการของหลวงปู่มั่นที่มีต่อพระพุทธศาสนา ส่งผลให้ คำสอน ประวัติปฏิปทาข้อวัตรของพระสายป่าของท่าน ไม่ถูกลืมเลือน เกิดการเรียนรู้ในข้อวัตรปฏิบัติอันดีงามของพระสายป่า ซึ่งเป็นการสอดแทรกศีลธรรมในวิถีชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เมื่อเด็กเยาวชนเติบโตขึ้นก็จะมีจิตใจฝักใฝ่ทางพระพุทธศาสนา ศาสนามิใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นวิถีชีวิต รู้จักศีลธรรม จริยธรรม อันเป็นเครื่องหมายของคนดี จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย และสังคมโลกอย่างยั่งยืนสืบไป






การจัดกิจกรรมบนเวที ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร. ฐาณิญา พงษ์ศิริ สถานีโทรทัศน์ TNN2 พิธีกรในงาน ซึ่งในงานได้เปิดตัวด้วยการกล่าวปาฐกถาธรรม เรื่อง หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต กับสันติภาพ โดย พระอาทิตย์ อธิบุญโญ (วงศ์แสนสุข) การแสดงเดี่ยวของนักเปียโนระดับโลก ชาวรัสเซีย โดย Mr. Ivan Sharapov 

การแสดงคีตศิลป์จากวงดุริยางค์ของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร การขับร้องเพลงบูชาพระคุณหลวงปู่มั่น จาก ดร.โฉมฉาย อรุณฉาน ดร.อโนมา วิจิตรวิกรม คุณหัสพงศ์ วงษ์ศรีวิลาศ และคณะ ซึ่งเป็นการรวมพลังความสามัคคีจากนักร้องมืออาชีพ มาขับร้องเพลงบูชาคุณองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สร้างแรงจูงใจให้ทั้งเด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชน เป็นการรวมพลังแสดงออกถึงความศรัทธาอย่างมั่นคงและยั่งยืน







“ทั้งนี้ ทางคณะผู้จัดงานโครงการ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยความจริงใจ ให้การสนับสนุนกิจกรรมร่วมน้อมรำลึก ๑๕๓ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ (วาระปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔)

ชมรม เวปคลับ ไทยแลนด์ (WebClub Thailand)

ขอขอบคุณ ชมรม เวปคลับ ไทยแลนด์ (WebClub Thailand) โดย คุณนาริฐา จ้อยเอม ประธานชมรมฯ พร้อมคณะซึ่งประกอบด้วยสื่อมวลชนจากหลากหลายสาขาที่ช่วยเผยแพร่สานต่อศรัทธาน้อมรำลึก ๑๕๓ ปีชาตกาล “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ พ.ศ. ๒๕๖๖
ให้อยู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนสืบไป”