19 มกราคม 2566

83 ครัวเรือนเปราะบางเฮ นิคมพร้อมซ่อมบ้านชายแดนใต้

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพัฒนรัฐ(สุขเจริญ) ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายสมใจ บุญอาจ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา ในฐานะรองประธานคณะทำงานอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการระดับอำเภอเพื่อขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2566 โดยมีนายสมบูรณ์ พรหมมณี ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองยะลา เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย กำนัน บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ  และผู้รับผิดชอบโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 85 คน 


นายสมใจ บุญอาจ

นายสมใจ บุญอาจ กล่าวว่า นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา ดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จำนวน 50 หลัง อำเภอกรงปินัง จำนวน 23 หลัง และอำเภอเมือง จำนวน 83 หลัง รวมทั้งสิ้น156 หลัง  โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ตามยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรมหลัก ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรมย่อย สนับสนุนแก้ไขปัญหาบ้านเรือนราษฎรที่ยากจนและด้อยโอกาสในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายสมใจ บุญอาจ กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้ในเวทีการประชุมได้ร่วมกันพิจารณากลุ่มเป้าหมาย จากข้อมูลการลงพื้นที่ร่วมกับปลัดอำเภอประจำตำบล  เจ้าหน้าที่ปกครองประจำตำบล  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและบัณฑิตอาสาประจำหมู่บ้าน สำรวจข้อมูลและคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 113 หลัง ซึ่งจากการลงพื้นที่ได้สอบข้อเท็จจริงข้อมูลผู้ประสบปัญหาที่เห็นควรช่วยเหลือตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 83 หลัง ดังนี้

  1.กลุ่มเป้าหมายตาม TPMAP      จำนวน  65 หลัง

  2.กลุ่มเป้าหมายเชิงประจักษ์       จำนวน  16  หลัง

  3.กลุ่มเป้าหมายร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ในพื้นที่  จำนวน  2  หลังนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา พร้อมจะส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ให้สมาชิกนิคมฯ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิที่พึงได้รับอย่างเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนมีที่อยู่อาศัยและอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป นายสมใจ กล่าวในตอนท้าย