04 พฤศจิกายน 2565

Back To School ที่ปรึกษาเสมา 3 "รุก" สพม. เชียงใหม่ รับปีการศึกษา 2566


          เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) จับมือ สพม.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการเตรียมการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนสองเเคววิทยาคม และโรงเรียนจอมทอง รวมทั้งพบปะคณะผู้บริหารเเละครู ในการประชุมเตรียมการประกวดมหกรรมวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ซึ่งจะจัดขึ้น ณ จังหวัดพะเยา พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางปัญญา พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ประจำอำเภอสันป่าตอง โดยมีนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และผู้บริหารโรงเรียนในโซนเชียงใหม่ใต้ ให้การต้อนรับ


ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนทั้งสามแห่ง ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง และได้รับทราบข้อมูลจากการรายงานว่าทุกโรงเรียนมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยได้เตรียมการดูแลทั้งในส่วนของความพร้อมด้านอาคารสถานที่ การดูแลสุขภาพอนามัย การป้องกันภัยจาก COVID-19 ทั้งนักเรียนประจำและนักเรียนไป-กลับ การจัดการเรียนการสอน ซึ่งแม้ว่าทุกโรงเรียนจะมีความพร้อมในการสอน onsite แต่จะยังใช้ ระบบ online เพื่อเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก ทั้งนี้ ดร. กมล รอดคล้ายได้ให้กำลังใจผู้บริหารและครูทุกโรงเรียนที่ได้มีโอกาสพบปะกัน และขอให้ทุกคนร่วมกันทำงานด้วยความมุ่งมั่น โดยขอให้ปฏิบัติตามจุดเน้น ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการปักหมุดพาน้องกลับห้องเรียนซึ่งเป็นโครงการร่วมของสพฐ. อาชีวะ กศน. สช.  การดูแลนักเรียนออกกลางคันเป็นศูนย์ นโยบาย MOE Safety Center การจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียนผ่าน Active Learning การส่งเสริมการศึกษาสายอาชีพด้วยระบบทวิภาคีในโรงเรียนมัธยมศึกษา การสอนเสริมเพื่อลดปัญหาการถดถอยด้านความรู้ของเด็ก เป็นต้น 


พร้อมกันนี้ ที่ปรึกษาเสมา 3 ได้ร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการของทุกโรงเรียน ซึ่งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอปัญหาที่อยากให้ทางผู้บริหารในส่วนกลางได้ช่วยสนับสนุน อาทิ การจัดบุคลากรสนับสนุนที่ยังล่าช้า งบประมาณไม่เพียงพอ เเละขาดความชัดเจน ระบบ WIFI ยังไม่ทั่วถึง มีปัญหาระบบไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งจะได้นำข้อคิดเห็นเหล่านั้นเสนอต่อรัฐมนตรีและผู้บริหารในระดับนโยบายต่อไป