29 ตุลาคม 2565

ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ เปิดตัวอาคารหอบรรพบุรุษตระกูลหวาง(อึ๊ง) และมูลนิธิฯ

จากความกตัญญู สู่การแทนคุณแผ่นดิน “ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ” เปิดตัวอาคารหอบรรพบุรุษตระกูลหวาง  (อึ๊ง)  และมูลนิธิฯ  เพื่อดำเนินกิจการสาธารณกุศล

ดร.ไชยวัฒน์   เหลืองอมรเลิศ  ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัทสยามพาร์คซิตี้  ผู้ดำเนินธุรกิจ  “สยามอะเมซิ่งพาร์ค”  สวนน้ำสวนสนุกชั้นนำของประเทศไทย  และโครงการส่วนขยาย  “บางกอกเวิลด์”  ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า  OTOP  และศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร   ถือฤกษ์ดีวันคล้ายวันเกิดอายุครบ  84  ปี วันที่  28  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  ทำพิธีเปิดอาคารหอบรรพบุรุษตระกูลหวาง  (อึ๊ง)  และที่ทำการมูลนิธิ  ดร.ไชยวัฒน์  เหลืองอมรเลิศ   (เฮี้ยงเม่งตั้ว)  ในพื้นที่บางกอกเวิลด์   โดยมีพระอาจารย์คณาณัติจีนพรต  (เย็นงี้)  เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และนายสนั่น  อังอุบลกุล  ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ดร.ไชยวัฒน์  กล่าวว่า  อาคารหอบรรพบุรุษตระกูลหวาง  (อึ๊ง)  และที่ทำการมูลนิธิ  ดร.ไชยวัฒน์  เหลืองอมรเลิศ   (เฮี้ยงเม่งตั้ว)  ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอนุสรณ์แสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษ  และเป็นเครื่องระลึกเตือนใจว่าความสำเร็จของครอบครัว  “เหลืองอมรเลิศ”  ลูกหลานสายหนึ่งของตระกูลหวาง  ส่วนหนึ่งเกิดมาจากปัญญาอุตสาหะที่ได้รับการสืบทอดมาจากคำสั่งสอนของบรรพบุรุษ  เมื่อชีวิตประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ลืมที่จะแบ่งปันกลับคืนสู่สังคม  เพื่อแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด 


สำหรับหอบรรพบุรุษตระกูลหวาง  (อึ๊ง) ก่อสร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน  ตัวอาคารประดับประดาตกแต่งด้วยอักษรจีนและภาพมงคล  ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิม  เทพเจ้ากวนอู  องค์ไฉ่ซิงเอี๊ยปางบู๊ ฮก ลก ซิ่ว และอีกมากมาย  เพื่อความเป็นสิริมงคล  

ในส่วนของมูลนิธิ  ดร.ไชยวัฒน์  เหลืองอมรเลิศ   (เฮี้ยงเม่งตั้ว)  ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิฯ  ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ณ  วันที่  25  สิงหาคม  2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการสาธารณกุศลด้านต่าง  ๆ  อาทิ  ด้านการศึกษา  มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ฐานะยากจน  มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน  อุปกรณ์กีฬา  ให้แก่สถานศึกษาที่ขาดแคลน  ด้านสาธารณภัย  ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยต่าง  ๆ  ตลอดจนร่วมมือกับองค์การการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์ในการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์   สมดังเจตนารมณ์และอุดมการณ์ของ  ดร.ไชยวัฒน์  เหลืองอมรเลิศ  ที่ต้องการฝากหอบรรพบุรุษและมูลนิธิฯ  แห่งนี้ไว้เป็นมรดกแห่งชีวิตที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น