27 ตุลาคม 2565

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย


หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ ปรับแนวคิดเปลี่ยนการให้บริการประชาชนถึงบ้านด้วยเรือท้องแบนสภากาชาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ฝังเข็มประยุกต์ บริการทางทันตกรรม และแพทย์ทางเลือกให้บริการด้านกายภาพบำบัด เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน ณ ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยที่ผ่านมาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ในขณะนี้สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น จึงได้กำหนดปฏิบัติงานดังเดิม ประกอบกับสถานการณ์อุทกภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เกรงว่าประชาชนจะไม่สะดวกในการเดินทางมารับบริการ จึงปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการประชาชนจากเดิมให้ประชาชนมารับบริการด้วยตนเอง เป็นการออกให้บริการประชาชนที่บ้านด้วยเรือท้องแบนสภากาชาดไทยแทน โดยตรวจรักษาโรคทั่วไป รวมทั้งติดตามอาการของโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่เดิมด้วย ทั้งนี้ จะให้บริการในวันที่ ๒๗ และ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในพื้นที่ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยหลังจากนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ไม่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ จากที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น ก็จะเริ่มออกให้บริการประชาชน ณ ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติเป็นประจำ เดือนเว้นเดือน โดยให้บริการฝังเข็มประยุกต์ แพทย์ทางเลือกให้บริการด้านกายภาพบริการทางทันตกรรม และการตรวจรักษาโรคทั่วไป

สำหรับศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒ เพื่อปฏิบัติภารกิจในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณพื้นที่โดยรอบ โดยหน่วยแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ออกให้บริการเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม รวมทั้งหน่วยแพทย์เฉพาะโรค และหน่วยทันตกรรม ตามความต้องการของประชาชน ตลอดจนงานโครงการต่าง ๆ และสำรองเครื่องอุปโภค บริโภค ไว้ยามฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังใช้เป็นที่เก็บเรือท้องแบนของสภากาชาดไทยเพื่อนำออกไปใช้ในเหตุการณ์จำเป็นอย่างไรก็ตามในช่วงการเกิดอุทกภัยตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ได้ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดต่าง ฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการร้องขอผ่านแอปพลิชัน “พ้นภัย” ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย 

๑. มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน ๑๙๘,๗๖๔ชุด                                 มูลค่า ๑๙๘,๗๖๔,๐๐๐ บาท ในพื้นที่ ๔๙ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ สระแก้ว พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร อุทัยธานี พิษณุโลก หนองบัวลำภู ลพบุรี ระยอง สมุทรปราการ นครนายก ศรีสะเกษ อ่างทอง ชัยนาท ร้อยเอ็ด พิจิตร จันทบุรี เลย ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น สิงห์บุรี อุตรดิตถ์ สระบุรี ลำพูน ลำปาง บุรีรัมย์ อุบลราชธานี นครราชสีมา นนทบุรี ปราจีนบุรี สุรินทร์ ตาก มหาสารคาม สุโขทัย ชัยภูมิ นครปฐม กำแพงเพชร เชียงราย อุดรธานี เพชรบูรณ์เพชรบุรีกระบี่ กาฬสินธุ์ สตูลนครสวรรค์ ยโสธร ภูเก็ต พังงา และสุพรรณบุรี

๒. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ประเมินความเสียหาย และสำรวจความต้องการความช่วยเหลือ                ในพื้นที่อำเภอหล่มสัก และอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอวารินชำราบ อำเภอดอนมดแดง และอำเภอสำโรงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี

๓. หน่วยเรือท้องแบนสภากาชาดไทย จำนวน ๙ ลำ ช่วยลำเลียงผู้ประสบภัย ในพื้นที่อำเภอ            สามเงา จังหวัดตาก และอำเภอเมืองฯ อำเภอวารินชำราบ อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอทุ่งเขาหลวง และอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

๔. หน่วยรถระนาบสูง หรือ ยูนิม็อก จำนวน ๒ คัน ช่วยรับ-ส่งประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง ฯ และอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

๕. หน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย ๑ หน่วย ประจำที่สถานีกาชาดที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี โดยผลิตน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี