19 ตุลาคม 2565

ไทยประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค โชว์ศักยภาพประชาคมโลก–พลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด

กรมประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ“APEC THAILAND 2022 : Open. Connect. Balance.  เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล For Infinite Possibility เพื่อทุก ‘ความเป็นไปได้’ ไร้พรมแดน”ประกาศความพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับผู้นำเอเปคปี 2565สื่อสารสร้างการรับรู้ในวงกว้าง ชู BCG Model พลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างภูมิคุ้มกันเปลี่ยนผ่านสู่โลกยุคหลัง

โควิด–19ที่ยั่งยืน สมดุล และทุกคนมีส่วนร่วมพร้อมโชว์นิทรรศการภาพ ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และเศรษฐกิจไทยควบคู่ไปกับเศรษฐกิจโลกผ่านรูปแบบประตู APEC TELEPORT 3 บาน ที่ถูกตีความตามนิยามแนวคิดหลัก Open. Connect. Balance ที่แตกต่างกันออกไป ตอกย้ำบทบาทผู้นำร่วมขับเคลื่อนทิศทางของเอเปคสู่สายตาประชาคมโลกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “APEC THAILAND 2022 : Open. Connect. Balance.
เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุลFor Infinite Possibility เพื่อ‘ทุกความเป็นไปได้’
ไร้พรมแดน”ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยปี 2565และผลงานสำคัญ

ของรัฐบาลพร้อมด้วยศิลปินดาราผู้แทนการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดงานนำโดยเชอรี่ - เข็มอัปสร สิริสุขะ, มิว - ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์รวมทั้งคมสันต์ แซ่ลีCEO และผู้ร่วมก่อตั้ง “แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express)” สตาร์ทอัพยูนิคอร์นแรกของเมืองไทยและ ทารีน่า โบเทส รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2564และสื่อมวลชนร่วมงาน 

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก (เอเปค)ปี 2565 (Asia–Pacific Economic Cooperation : APEC2022)ภายใต้แนวคิด “Open. Connect. Balance. เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล”
เพื่อเปิดกว้างด้านการค้าและการลงทุน การส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านมุมมองใหม่
ที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์โควิด–19เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ทุกภาคส่วนในสังคม เชื่อมโยงในทุกมิติเพื่อฟื้นฟูการเดินทางระหว่างกันที่สะดวกและปลอดภัย รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมโยงทางดิจิทัล และส่งเสริมการเติบโตที่เน้นสร้างสมดุลในทุก ๆ ด้านมากกว่าการสร้างผลกำไรผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน โดยได้นำโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio–Circular–Green Economy : BCG Economy Model) เป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนเอเปคให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของเอเปคที่ไทยได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงกระตุ้นความสนใจจากทุกภาคส่วนเพื่อได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพ และเห็นโอกาสจากการจัดประชุม APEC 2022ในครั้งนี้ ที่จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่ดีให้กับประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดนิทรรศการ“APEC THAILAND 2022 : Open. Connect. Balance. เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล For Infinite Possibility เพื่อ ‘ทุกความเป็นไปได้’ ไร้พรมแดน”ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ปี 2565

สำหรับงานนิทรรศการภาพถูกตีความออกเป็น 3 แนวคิด 3 บาน  โดยนำเสนอผลลัพธ์ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) Open การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน  2) Connect การฟื้นฟูความเชื่อมโยง  3) Balance การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม โดยเลือกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเปรียบเสมือนประตูบานแรกที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ไทยเป็นพื้นที่ในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ โดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3 ธันวาคม 2565 ณบริเวณ Row W ชั้น4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ “การประชุมเอเปคจัดขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะสัปดาห์การประชุมผู้นำเอเปคในวันที่ 14-19พฤศจิกายนนี้ จะได้เห็นท่าทีและพลังของสมาชิก ซึ่งการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปคถือเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งที่ไทยจะใช้เวทีดังกล่าวแสดงบทบาทผู้นำในการร่วมขับเคลื่อน กำหนดนโยบาย และทิศทางของเอเปคให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมโลก รวมถึงการฟื้นฟูประเทศจากวิกฤตโควิด–19 ไปสู่อนาคต โดยความร่วมมือกันในกลุ่มเอเปคซึ่งมีสมาชิกรวม 21 เขตเศรษฐกิจ มีประชากรกว่า 2,900 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของโลก มีจีดีพีกว่า 53 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,700 ล้านล้านบาท และมีมูลค่าการค้ารวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของการค้าโลก  โดยขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจและร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในครั้งนี้ และยืนยันว่ารัฐบาลจะผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน สินค้าเกษตร และการท่องเที่ยวที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของเอเปค ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม”นายอนุชา กล่าวในตอนท้าย

ติดตามข่าวสารการจัดงานประชุม APEC 2022 Thailand ได้ทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ APEC2022.prd.go.th หรือทาง Facebook: APEC พร้อม ไทยพร้อม #APEC พร้อมไทยพร้อม #APEC2022THAILAND