24 ตุลาคม 2565

สมาคมเพื่อนชุมชนสร้างฝันอนาคตเยาวชน จ.ระยอง มอบ85ทุนศึกษาปี’65ปั้นบุคลากรคุณภาพป้อนEEC

“สมาคมเพื่อนชุมชน” สร้างอนาคตเยาวชน จ.ระยอง เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และ ปวช. เดินหน้ามอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อนชุมชนประจำปี 2565 จำนวน 85 ทุน รวมมูลค่า 13,900,000 บาทรวม 12 ปีมอบทุนระดับปริญญาตรีแล้ว 373 ทุน ส่วนระดับปวช. 4 ปีรวม 180 ทุน  มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เยาวชนรุ่นใหม่ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นพลังขับเคลื่อนการลงทุนใน EEC

          นายศิริพันธ์ อาจนนท์ลา  ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จังหวัดระยองได้แก่กลุ่ม ปตท. เอสซีจี  จีพีเอสซี  บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และยังมีบริษัทสมาชิกอีก 12 บริษัท เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้สมาคมเพื่อนชุมชนได้จัดทำพิธีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อนชุมชน ปีที่ 12 ประจำปี 2565 ระดับปริญญาตรี และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำนวน 85 ทุน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 13,900,000 บาท โดยมีนายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน และคณะกรรมการสมาคมเพื่อนชุมชน เข้าร่วมในพิธีมอบทุนดังกล่าว เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดระยองที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับอาชีวศึกษา เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต และนำความรู้มาร่วมกันพัฒนาจังหวัดระยองให้เป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป

          ทั้งนี้สมาคมเพื่อนชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดระยอง โดยได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่ต้องใช้ฝีมือระดับสูง และมีทักษะเฉพาะด้าน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)  โดยโครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อนชุมชน ประจำปี 2565 ส่งผลให้สมาคมเพื่อนชุมชนสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ในระดับปริญญาตรี (ตั้งแต่ปี 2554-2565) รวม ทั้งหมด 373 ทุน และสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา (ตั้งแต่ปี 2562 -2565) รวม ทั้งหมด180 ทุน


                  
        สำหรับปีการศึกษา 2565 สมาคมเพื่อนชุมชนสนับสนุนทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระดับทุนการศึกษา คือ 1. ระดับทุน ปริญญาตรีต่อเนื่อง หลักสูตร 4 ปี จำนวน 4 คณะ รวม 40 ทุนๆ ละ 70,000 บาทต่อปี ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 22 ทุน คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 ทุน คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ จำนวน 4 ทุน และสาขาที่มีหลักสูตรเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 12 อุตสาหกรรม จำนวน 5 ทุน  รวมทุนระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง หลักสูตร 4 ปี ทั้งสิ้น 11,200,000 บาท และ 2. ระดับทุน อาชีวศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตร 3 ปี จำนวน 4 ประเภทสาขา รวม 45 ทุนๆ ละ 20,000 บาทต่อปี ประกอบด้วย ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 29 ทุน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 14 ทุน ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน 2 ทุน รวมทุน อาชีวศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตร 3 ปี ทั้งสิ้น 2,700,000 บาท

          อย่างไรก็ตามการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในปี นอกจากสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาแล้ว ยังเป็นการพบปะนักเรียนทุนในแต่ละรุ่น ซึ่งสมาคมเพื่อนชุมชนคาดหวังว่า เมื่อนักเรียน นักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้ว จะนำความรู้ที่ได้เรียนกลับมาประกอบอาชีพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดระยองและประเทศชาติต่อไป