12 กันยายน 2565

"รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น" เลขาธิการ กศน. นำทัพผู้บริหาร กศน. ลงพื้นที่ อุบลฯ

เมื่อวันที่ 12 กัยยายน 2565 นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. นายนรา เหล่าวิชยา ที่ปรึกษาสำนักงาน กศน.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรง และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กทม./จังหวัด เข้าร่วมการประชุม ในการนี้นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายทัศน์พล เรืองศิริ ผอ.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเปิดการประชุมและให้การต้อนรับ

การจัดประชุมผู้บริหาร กศน.สัญจร จัดขึ้นเพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงาน กศน. ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ สามารถตอบสนองนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ของสำนักงาน กศน. และเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง ได้เชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้การดำเนินงาน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน กศน เป็นไปตามกรอบนโยบาย  ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โดย เลขาธิการ กศน.กล่าวว่า ในการขับเคลื่อนงานของ กศน. และการจัดการเรียนการสอน ต้องสร้างมาตรฐานการศึกษา ทั้งการต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย  มีการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผน และกระบวนการจัดการของผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาที่จะรับประกันให้สังคมเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว้ในหลักสูตร และตรงตามความมุ่งหวังของสังคม  ต้องพัฒนาบุคลากร ทั้งการสร้างเสริมประสบการณ์และสมรรถนะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่แบกรับภาระในการสอนหลายวิชา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยต้องมีการพัฒนาสื่อให้มีสีสันมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ และปรับปรุงประสิทธิภาพของการศึกษาให้สูงขึ้น โดยนำระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ ( NFE-LMS : Learning Management System)  มาใช้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมให้กับคนรุ่นใหม่ ให้ก้า่วไปพร้อมกับโลกยุดิจิท้ล  ตามหลักการ กศน. เพื่อประชาชน “กศน. ก้าวใหม่ : ก้าวแห่งคุณภาพ”


ในการนี้ ได้จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมชมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดในการพัฒนากิจกรรมตามภารกิจของสำนักงาน กศน. 

โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ 4 ฐานดังนี้ ฐานที่ 1 เยี่ยมชมภายในบริเวณอุทยานการเรียนรู้สำนักงาน กศน.จ.อุบลราชธานี และกศน.อำเภอวารินชำราบ ฐานที่ 2 เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของ กศน.อำเภอสิรินธร ฐานที่ 3 เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของ กศน.อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอโขงเจียม ฐานที่ 4 เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของ กศน.อำเภอเดชอุดม