27 กันยายน 2565

รมว.ศธ.เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565  นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ รวมทั้งมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ประจำปี 2565 โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. นำผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ได้รับรางวัล เข้ารับมอบ ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ. “ตรีนุช” กล่าวยกย่องผู้เกษียณอายุราชการ เสียสละ อุทิศตน ปฏิบัติงานตอบแทนคุณแผ่นดิน ช่วยพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้า ขอบคุณปลัด ศธ. “สุภัทร” แม่ทัพใหญ่ที่เกษียณปีนี้ ช่วยนำพากระทรวงผ่านพ้นอุปสรรคนานับประการ โดยเฉพาะวิกฤตโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน พร้อมชื่นชมผู้เกษียณทุกคนที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นับเป็นความภาคภูมิใจ และความสำเร็จสูงสุดในชีวิตราชการรวมทั้งชื่นชมยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการ หวังว่าทุกคนที่กำลังปฏิบัติราชการจะได้นำไปเป็นแบบอย่างการพัฒนาการทำงาน นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำเสนอระบบ รูปแบบ แนวทาง หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนางานผ่านสื่อสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรและหน่วยงาน ได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ รองรับการก้าวไปสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างเหมาะสมต่อไป


ในการนี้ รมว.ศธ.มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ฯ แบ่งเป็นประเภทการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 5 รางวัล โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กศน.อำเภอนากลาง สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู, ประเภทวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 5 รางวัล โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่ส่งผลงานเข้าร่วม 7 รางวัล รวมทั้งสิ้น 17 รางวัล