31 สิงหาคม 2565

พม. จับมือ ศธ. และ ตร. จัดกิจกรรม “Safety Safety Safety ร่วมสร้างสังคมดี

     วันนี้ (31 ส.ค. 65) เวลา 13.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Safety Safety Safety ร่วมสร้างสังคมดี สังคมปลอดภัย โดยมีนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจโทอิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จำนวน 200 คน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  มีภารกิจในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการสร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ซึ่งวันนี้กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้ผนึกกำลังร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) จัดกิจกรรม “Safety Safety Safety ร่วมสร้างสังคมดี สังคมปลอดภัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ได้รับรู้และเข้าถึงบริการของรัฐที่รองรับและคุ้มครองความปลอดภัยในมิติต่างๆ  สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสังคม และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นพลเมืองดีของสังคม (Active Citizen) อีกทั้งกระตุ้นให้สังคมตระหนักต่อปัญหาการถูกกระทำความรุนแรงและการละเมิดในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม


นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  มีภารกิจในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการสร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ซึ่งวันนี้กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้ผนึกกำลังร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) จัดกิจกรรม “Safety Safety Safety ร่วมสร้างสังคมดี สังคมปลอดภัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ได้รับรู้และเข้าถึงบริการของรัฐที่รองรับและคุ้มครองความปลอดภัยในมิติต่างๆ  สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสังคม และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นพลเมืองดีของสังคม (Active Citizen) อีกทั้งกระตุ้นให้สังคมตระหนักต่อปัญหาการถูกกระทำความรุนแรงและการละเมิดในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมในวันนี้ กระทรวง พม. และเครือข่าย มีความตั้งใจมุ่งสรรค์สร้างสังคมไทยให้มีความปลอดภัย 3 มิติ ได้แก่ สถานศึกษาปลอดภัย พื้นที่ปลอดภัย และสังคมปลอดภัย โดยนำเสนอผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน อาทิ การแสดงบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวง พม. การบรรยายในหัวข้อ “การสร้างจิตสำนึกความเป็นจิตอาสา ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี สู่การเป็น อพม.” โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การบรรยายหัวข้อ “รู้เท่าทันภัยไซเบอร์” การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูลลี่ (Bully) โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริการตัดผมฟรี โดยคุณเจเจ คณะมะหาคัท และมอบอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด  บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) การกีฬาแห่งประเทศไทย และเพจ Because we care นอกจากนี้ ยังมีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่เขตดินแดง โดย กระทรวงศึกษาธิการได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ครอบครัวเด็ก พม. มอบถุงยังชีพและประสานส่งต่อการช่วยเหลือเพื่อเข้าถึงสวัสดิการต่อไป


นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการริเริ่มให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ตระหนักรู้และเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมดี และสังคมปลอดภัย เพื่อเป็นพื้นที่คุณภาพในการพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กระทรวง พม. พร้อมเป็นกำลังหลักในการสร้างประเทศชาติให้มั่นคง ประชาชนมีความสุข โดยจะจับมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกันพัฒนาสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ ไม่ละเลยต่อปัญหา พร้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่สังคม เพราะ “สังคมไทยจะดีและปลอดภัยได้ ทุกคนต้องช่วยกันสร้าง”