31 สิงหาคม 2565

เอ็ม บี เค ดึง “โซลาร์ รูฟท็อป” ติดตั้งในอาณาจักร“Riverdale District”

ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประหยัดพลังงานในระยะยาว 

ปัจจุบันพลังงานสะอาดเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจและชีวิตประจำวันนับวันอย่างแพร่หลาย ที่เห็นได้อย่างเด่นชัดคือ การใช้ระบบโซล่า เซลล์ (Solar Cell) กระบวนการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตพลังงานไฟฟ้า  นอกจากช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าภายในบ้านและอุตสาหกรรมแล้ว ยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร่วมสร้างแวดล้อมโดยรอบให้สะอาดน่าอยู่มากขึ้น  เหตุนี้ กลุ่มธุรกิจในเครือ เอ็ม บี เค จึงร่วมกันนำนวัตกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนด้วยระบบ โซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop)  ระบบผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในอาคาร  ช่วยลดค่าไฟฟ้ารายเดือนของแต่ละอาคารมาติดตั้งในพื้นที่ธุรกิจอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งเพื่อสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDG) (เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)ล่าสุดในพื้นที่สีเขียวของอาณาจักร  ริเวอร์เดล ดิสทริค (Riverdale District) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า ได้แก่ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ธุรกิจกอล์ฟ ได้แก่ สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ  สนามกอล์ฟ บางกอก กอล์ฟ คลับ และ ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว  ได้แก่ ทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ  ได้ร่วมกันติดตั้ง  โซลาร์ รูฟท็อป (Solar  Rooftop)  บนอาคารและหลังคาลานจอดรถ เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้ในพื้นที่บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง อาทิ บริเวณคลับเฮ้าส์ ห้องอาหาร สำนักงานส่วนกลางในรูปแบบการใช้งานเครื่องปรับอากาศ และเชื่อมต่อหลอดไฟให้แสงสว่างภายในอาคาร โดยใช้หลักการเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับด้วยอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ เชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ในทุกวัน

ดร.ประหยัด บุญคำ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธุรกิจในเครือ เอ็ม บี เค มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานให้คุ้มค่า ตามนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน นโยบายการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน และนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จัดสรรการใช้ทรัพยากรน้ำ  พลังงานไฟฟ้า ลดขยะมลพิษและของเสียจากห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ตามมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 อย่างต่อเนื่อง    

“การติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป (Solar  Rooftop) ในธุรกิจต่าง ๆ ของเครือเอ็ม บี เค เรามีเป้าหมายการดำเนินงานในระยะยาว โดยคำนึงถึงมาตรการควบคุมการใช้พลังงานตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน  ต้องไม่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน ลูกค้าในอาคาร รวมถึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอกอาคารทั้งทางตรงและทางอ้อม  โดยเริ่มจาก ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค และศูนย์การค้าพาราไดซ์ เพลส  ตั้งแต่ พ.ศ.2563  ต่อด้วย ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9  และพื้นที่โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์   ริเวอร์เดล  ดิสทริค  ซึ่งเป็นพื้นที่ธุรกิจขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ศูนย์การค้า สนามกอล์ฟ  โรงแรม ศูนย์ประมูลรถยนต์  โครงการที่อยู่อาศัย และ ท่าเรือยอร์ช ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2565  เมื่อรวมทุกกลุ่มธุรกิจที่กล่าวมาแล้ว จะมีกำลังติดตั้งรวม ประมาณ 6.9 เมกะวัตต์สูงสุด (MWp) สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ประมาณ 9,911.3 เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh)/ ปี  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 5,932.90 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาณ 988,817 ต้น  ดร.ประหยัด บุญคำ กล่าว

สำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)  ในพื้นที่ Riverdale District  มีเป้าหมายการดำเนินงานในปี พ.ศ 2565 ดังนี้

1.สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ  จำนวน 416 แผง ขนาดติดตั้งรวม 235.04 กิโลวัตต์สูงสุด (kWp) ประหยัดไฟฟ้าได้ประมาณ 278.14 เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh)/ ปี คิดเป็นเงินประมาณ 1,043,026.73 บาท  สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ 166.49 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาณ 27,749 ต้น 

2.โรงแรม ทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แผงชนิด Mono ขนาด 565 วัตต์สูงสุด (Wp)  จำนวน 216 แผง  รวม 122.04 กิโลวัตต์สูงสุด (kWp) สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ประมาณ 138.22 เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh) /ปี คิดเป็นเงินประมาณ 518,335.93 บาท โดยจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 82.74  ตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า  13,790  ต้น

3.สนามกอล์ฟ บางกอก กอล์ฟ คลับ  โดยใช้แผงโซล่าร์ เซลล์ ขนาด 565 วัตต์สูงสุด (Wp) จำนวน 182 แผง ขนาดติดตั้งรวม 102.83 กิโลวัตต์สูงสุด (kWp)  จะสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ประมาณ 119.49 เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh)/ ปี หรือประหยัดเงินได้ประมาณ  448,089.67 บาท/ปี โดยรวมแล้วสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ 71.53 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาณ 11,921 ต้น   

4.ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ได้ดำเนินการร่วมติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้า Solar PV Rooftop ขนาดติดตั้งรวม 1.63 เมกะวัตต์ (MW) สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ประมาณ  2,269.00 เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh) หรือประหยัดเงินได้ประมาณ  8,395,300  บาท/ปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ประมาณ 1,358.22  ตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 223,118  ต้น 

โดยรวมแล้วการติดตั้ง  โซลาร์ รูฟท็อป (Solar  Rooftop) ในพื้นที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Riverdale District จะสามารถช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ ประมาณ 2,804.85 เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh)/ปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า  1,678.98 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tonCO2e)  โดยคิดเป็นเงินประมาณ 10,404,752.33 บาทต่อปี  โดยมีแผนนำพลังงานทดแทนมาใช้กับอาคารธุรกิจการประมูล บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น จำกัด (ไทยแลนด์)  เป็นพื้นที่ถัดไป เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพยั่งยืน