31 สิงหาคม 2565

ฝึกจิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางสาวขวัญเรือน อภิมณฑ์ ประธานมูลนิธิ มศว พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ทนัย อภิชาติเสนีย์ รองประธานพลเรือตรี ไพรัช เทียนศิริฤกษ์ รองประธาน และกรรมการบริหารมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือมูลนิธิ มศว. จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 โดยการจัดแสดงธรรม ปฏิบัติฝึกจิต โดยพระอาจารย์ธัม์มทีโป พระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก และคณะศิษย์ มอบทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 100,000.- บาท เพื่อสนับสนุนให้ทางโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ "โรงเรียนของพ่อหลวง" นำเงินไปจัดกิจกรรมเสริมการเรียน การสอนพัฒนาทักษะ ปลูกปั้นคนดีสู่สังคมไทย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 2,000 คน  
โรงเรียนราชประชาสมาสัย เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล เรียนฟรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดิน สร้างอาคารเรียน ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงงานด้านการศึกษาด้วยพระองค์เองหลายครั้ง เมื่อแรกตั้งด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงมีพระเมตตาให้เด็กลูกผู้ป่วยโรคเรื้อนได้เรียนหนังสือเหมือนเด็กทั่วไป กาลต่อมาทรงพระราชทานพระราชดำริให้รับนักรียนที่ผู้ปกครองทุกอาชีพได้รับโอกาสเสมอภาคทางการศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน  1,600 คน และโรงเรียนจะครบ 60 ปีใน พ.ศ.2566  ปัจจุบันนี้มี ดร.ชเนตตี วัจนะรัตน์ เป็นผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ บุคลากร เกือบ 300 คน ต่างมุ่งมั่นตั้งใจสืบสานงานต่อจากที่พ่อหลวงทรงทำไว้


นอกจากนี้ มูลนิธิ มศว. ได้รวมพลังผู้มีจิตศรัทธา จัดกิจกรรมเสริมการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมการเรียน การสอน ฝึกทักษะ ปลูกปั้นนักเรียนทุกคน ให้มีพฤติกรรมและพัฒนาตนเอง มีความ
เป็นไทยทั้งกิริยามารยาท การพูดจาไพเราะไม่หยาบคาย มีความยึดมั่น กตัญญู สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนดีของครอบครัว และสังคม ส่งผลดีต่อชาติบ้านเมือง