22 สิงหาคม 2565

“ครูโอ๊ะ” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการอบรมโครงการสร้างเสริมแกนนำความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

“ครูโอ๊ะ” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการอบรมโครงการสร้างเสริมแกนนำความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พร้อมมอบเกียรติบัตร และวุฒิบัตร  ณ กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล ที่ 2 จังหวัดปราจีนบุรี


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการอบรมนักเรียนและนักศึกษาตามโครงการสร้างเสริมแกนนำความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  พร้อมมอบเกียรติบัตร และวุฒิบัตร   ณ กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล ที่ 2 อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมี นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ปราจีนบุรี นายสมคิด  ศรีปราชญ์ รอง ศธจ.ปราจีนบุรี นายสมบูรณ์ เหล่าวงศ์วัฒนา ผอ.กศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรี พ.ต.สุวิทย์  ทองแท่ง ผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 2  ร.อ.กรัณฑ์  กูปกลาง รองผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 2 ร.ต.สุนัน  ผางพันธ์ นายทหารปกครอง ส.อ.สิทธิพงษ์  กองเส็ง ครูปกครอง ส.อ.องอาจ  อุ่นเรือน ครูปกครอง ส.อ.พายุเพชร  อุดม ครูปกครอง ส.อ.สุริยา  แม่หมาย ครูปกครอง  ส.อ.ฐิติพล  มุมดี ครูปกครอง/นายสิบพยาบาล นายพันธกานต์  พรหมพรางกูร จิตอาสา 904, วิทยากร หลักสูตร C.A.R.E. ร.ต.ต.ธนินท์ธร  รุ่งโรจน์วงศธร รองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธร เมืองพัทยา นางสาวกัญญาณัฐ 
สุธงษา จิตอาสา 904, วิทยากร หลักสูตร C.A.R.E. นายศิระวิทย์  สราวรรณ  จิตอาสา 904, วิทยากร หลักสูตร C.A.R.E. นางสาววรรณวิมล  ภักดี ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน คณะกรรมการจัดโครงการ เจ้าหน้าที่สำนักงานศธจ.ปราจีนบุรี นักเรียนและนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ 

นางกนกวรรณ กล่าวว่า ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเยี่ยมและให้กําลังใจการจัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมแกนนําความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในวันนี้ จากการรับฟังการกล่าวรายงานทําให้เห็นว่า สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี และเครือข่ายทุกภาคส่วน มีความตระหนัก
และเห็นถึงความสําคัญในการสร้างและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความประพฤติที่เหมาะสม และสร้างเสริมการมีส่วนร่วม ของนักเรียน นักศึกษาในการดําเนินงานส่งเสริม ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา และการเผยแพร่ ขยายผลองค์ความรู้ดังกล่าวแก่เพื่อนร่วมสถานศึกษาให้ เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ 


จากนั้น รมช.ศธ. ได้มอบเกียรติบัตรแก่ ทีมวิทยากร คณะกรรมการ และมอบวุฒิบัตร แก่ นักเรียนและนักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมแกนนำความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา