18 สิงหาคม 2565

ก้าวต่อไป ARCHIVES THAILAND “๗๐ ปี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ”

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕) เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในการแถลงข่าว “ก้าวต่อไป ARCHIVES THAILAND เนื่องในวาระครบรอบ ๗๐ ปี  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ” และเปิดนิทรรศการ “๗๐ ปี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ” ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า งานด้านจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นอีกหนึ่งงานหลักของกรมศิลปากร ในฐานะหน่วยงานที่จัดเก็บรวบรวม รักษา ธำรงไว้ซึ่งเอกสารสำคัญ เอกสารประวัติศาสตร์ของชาติ นำไปสู่การให้บริการเผยแพร่ความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการดำเนินงานของสำนัก        หอจดหมายเหตุแห่งชาติประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อพัฒนากิจการจดหมายเหตุและการให้บริการมาโดยตลอด ปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ยุครัฐบาลดิจิทัล สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ปรับตัวและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการให้บริการในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัลมาโดยลำดับ ซึ่งการพัฒนางานจดหมายเหตุดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญทั้งในด้านการสร้างการรับรู้ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดเก็บและบริการเอกสารจดหมายเหตุ ตลอดจนการสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กร และภาคประชาชน ต่อกิจการด้านจดหมายเหตุแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนได้ในระดับสากล สำหรับ นิทรรศการ “๗๐ ปี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ” มีเนื้อหา ๓ หมวด ได้แก่ หมวดที่ ๑นำเสนอประวัติและพัฒนาการของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ นับแต่การประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๔๙๕ ตั้งกองจดหมายเหตุแห่งชาติ จนถึงปัจจุบัน การพัฒนาและขยายขอบข่ายการปฏิบัติงานออกไปอย่างกว้างขวาง รวมถึงหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาคอีก ๙ แห่ง   หมวดที่ ๒ นำเสนอข้อมูลงานจดหมายเหตุชุดสำคัญของหอจดหมายเหตุแห่งชาติทั่วประเทศ พร้อมจำลองเอกสารจดหมายเหตุชุดดังกล่าวมาจัดแสดง หมวดที่ ๓ ก้าวต่อไป ARCHIVES THAILAND นำเสนอการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์กับงานจดหมายเหตุ อาทิ การให้บริการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุผ่านระบบออนไลน์ทั้งทางเว็บไซต์และ Mobile Application การเสนอขึ้นทะเบียนเอกสารเป็นมรดกความทรงจำของประเทศไทยผ่านทางเว็บไซต์ และการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอ่านภาพจดหมายเหตุผ่านโครงการเพิ่มข้อมูลพูนค่าภาพ ทั้งนี้ นิทรรศการฯ เปิดให้ประชาชนเข้าชมจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน (ยกเว้นเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ชั้น ๑ 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ www.nat.go.th
หรือ facebook ของกรมศิลปากร และสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๘๔๒๓ ต่อ ๑๔๓, ๑๔๕