03 สิงหาคม 2565

รมว.สุชาติ ส่ง ‘ผู้ช่วยรัฐมนตรี’ เปิดสนามแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 เฟ้นหาตัวแทนเยาวชนระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง โดยมี นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานและหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 3 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

นายสุรชัย กล่าวว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติของไทยได้มีการดำเนินการจัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการแข่งขันมาแล้ว 28 ครั้ง และในครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกเยาวชนในระดับภาค เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 เยาวชนซึ่งเป็นกำลังแรงงานที่สำคัญที่สุดของประเทศ และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การแข่งขันฝีมือแรงงาน


เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้เยาวชนมีใจรักในงานอาชีพ และสนใจที่จะเข้ารับการเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาทักษะฝีมือของตนให้ได้มาตรฐานสากล ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการ ผู้ใช้แรงงาน ตลอดจน  นักเรียนนักศึกษาที่กำลังจบการศึกษา เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน และทำให้รูปแบบการทำงาน รูปแบบการใช้ชีวิต และการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปโดยการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่สิ่งที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้สามารถแข่งขันได้ ในระดับนานาชาตินั้น คือ กำลังแรงงานที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในระดับที่สูงขึ้น และพร้อมที่จะปรับตัวก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การจัดงานในวันนี้ เสมือนหนึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยบูรณาการให้สถานศึกษา สถานฝึกอบรม ผู้ประกอบกิจการ สมาคมและองค์กรวิชาชีพต่างๆ ได้เห็นคุณค่าของเยาวชน และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของกำลังแรงงานของไทยต่อไป

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้น้อมรับกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและการแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 

2 มีนาคม พ.ศ. 2513 ณ ลุมพินีสถาน กรุงเทพมหานคร และทรงมีพระราชดำรัสในพิธีเปิดงาน โดยทรงกล่าวถึงปัญหาเรื่องช่างฝีมือ ซึ่งต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน จากพระราชดำรัสของพระองค์ทรงแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีความห่วงใยต่อกำลังแรงงานของไทยและทรงให้ความสำคัญกับมาตรฐานงานช่างของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้น้อมนำมาเป็นแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานของประเทศ และได้มีการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับภาค ระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติเพื่อเป็นเวทีสำหรับเยาวชนได้แสดงความสามารถ ด้านทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพที่ได้ฝึกฝนอบรมมาในแขนงต่าง ๆ

สำหรับการจัดงานครั้งนี้เป็นการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนไทยที่มีทักษะเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ระดับอาเซียน ระดับเอเชีย ระดับนานาชาติ 

ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนและแรงงานมีการพัฒนาทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สร้างโอกาสให้กับตนเอง สร้างโอกาสในการทำงานและมีรายได้ที่มั่นคง รวมไปถึงสร้างการยอมรับ และยกย่องศักยภาพของแรงงานไทยทั้งในและต่างประเทศ โดยการจัดแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 จำนวน 25 สาขา 6 กลุ่มสาขาอาชีพ แบ่งสนามแข่งขันออกเป็น 4 กลุ่มจังหวัด มีเยาวชนเข้าแข่งขันทั่วประเทศทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมๆ ละ 2 คน จำนวนทั้งสิ้น 2,287 คน เพื่อคัดเลือกผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัล 3 อันดับในแต่ละสาขาทั่วประเทศ จำนวน 300 คน 

เพื่อเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป