19 กรกฎาคม 2565

รมช.กนกวรรณ เป็นประธานพิธีส่งมอบห้องเรียน Smart Classroom

เนื่องในวันสถาปนา “ทวีธาภิเศก” ครบรอบ 127 ปี 

เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีส่งมอบห้องเรียน Smart Classroom ในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนทวีธาภิเศก ครบรอบ 127 ปี โดยมี พลเอกวัชระ นิตยสุทธิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาภิเศก กล่าวรายงาน มีศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาภิเศกที่ให้การสนับสนุนทุน ได้แก่ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง นายมนต์ชัย เดโชจรัสศรี นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนทวีธาภิเศก พลอากาศโทจุลจรูญ แสงงำพาล ที่ปรึกษาคณะทำงานทางการเมืองประธานสภาผู้แทนราษฎร นายธัชสกล พรหมจมาศ ที่ปรึกษาประจำประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายวิรัตน์ ภัทรเมธากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด ทั้งนี้ มีนายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก ผู้บริหารสถานศึกษาและโรงเรียน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ อาคาร 2 โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ 

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า มีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นความร่วมมือของศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ที่ร่วมเป็นองคาพยพสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนทวีธาภิเศก จนได้รับความไว้วางใจจากทุกภาคส่วนเป็นเวลายาวนานถึง 127 ปี ซึ่งสอดคล้องกับการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการห้องเรียน Smart Classroom เพื่อปรับปรุงห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์ดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ ผสานกับบทเรียน สู่การเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรม ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือสถานศึกษาแห่งนวัตกรรม และเพื่อระดมทุนสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมศิษย์เก่าฯ และศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาภิเศก เพื่อพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ เป็นการจัดการสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

“ขอแสดงความชื่นชมการดำเนินโครงการห้องเรียน Smart Classroom เพื่อพัฒนาการใหม่ของการศึกษา โดยนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน ซึ่งเชื่อว่า การนำนวัตกรรม เครื่องมือที่ทันสมัย มัลติมีเดียต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จะช่วยพัฒนาทั้งครูผู้สอน ในการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเตรียมการสอน ส่วนนักเรียน ก็จะได้รับการเอาใจใส่มากขึ้น มีสมาธิและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้นด้วย 

ในนามกระทรวงศึกษาธิการ ขอแสดงความขอบคุณสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาภิเศก คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมในโครงการครั้งนี้ โดยเฉพาะศิษย์เก่าทุกท่าน ที่มีหัวใจอันงดงาม มีความกตัญญูกตเวทีต่อโรงเรียนและกลับมาดูแลพัฒนาให้โรงเรียนแห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างนวัตกรไปพัฒนาประเทศของเรา ท้ายสุดของให้การดำเนินโครงการห้องเรียน Smart Classroom บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ทุกประการ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า มีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นความร่วมมือของศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ที่ร่วมเป็นองคาพยพสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนทวีธาภิเศก จนได้รับความไว้วางใจจากทุกภาคส่วนเป็นเวลายาวนานถึง 127 ปี ซึ่งสอดคล้องกับการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการห้องเรียน Smart Classroom เพื่อปรับปรุงห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์ดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ ผสานกับบทเรียน สู่การเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรม ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือสถานศึกษาแห่งนวัตกรรม และเพื่อระดมทุนสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมศิษย์เก่าฯ และศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาภิเศก เพื่อพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ เป็นการจัดการสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

“ขอแสดงความชื่นชมการดำเนินโครงการห้องเรียน Smart Classroom เพื่อพัฒนาการใหม่ของการศึกษา โดยนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน ซึ่งเชื่อว่า การนำนวัตกรรม เครื่องมือที่ทันสมัย มัลติมีเดียต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จะช่วยพัฒนาทั้งครูผู้สอน ในการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเตรียมการสอน ส่วนนักเรียน ก็จะได้รับการเอาใจใส่มากขึ้น มีสมาธิและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้นด้วย 

ในนามกระทรวงศึกษาธิการ ขอแสดงความขอบคุณสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาภิเศก คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมในโครงการครั้งนี้ โดยเฉพาะศิษย์เก่าทุกท่าน ที่มีหัวใจอันงดงาม มีความกตัญญูกตเวทีต่อโรงเรียนและกลับมาดูแลพัฒนาให้โรงเรียนแห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างนวัตกรไปพัฒนาประเทศของเรา ท้ายสุดของให้การดำเนินโครงการห้องเรียน Smart Classroom บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ทุกประการ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เป็นประธานพิธีรับมอบเงินสนับสนุนโครงการจากสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมเยี่ยมชมห้องเรียน Smart Classroom ณ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ ในวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ทั้งนี้ โรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาห้องเรียนเป็นห้องเรียน Smart Classroom ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และห้องสมุด