27 กรกฎาคม 2565

พม. จัดงานเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565  พร้อมประกาศเจต
จำนงแห่งการพัฒนาสังคมตามรอยพระยุคลบาท
   

วันนี้ (27 ก.ค. 65) เวลา 09.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมทั้งแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย พร้อมทั้งมอบความช่วยเหลือเป็นทุนและอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง และปล่อยขบวนรถคาราวานลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ กทม. โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ร่วมงาน ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ
วันนี้ (27 ก.ค. 65) เวลา 09.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมทั้งแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย พร้อมทั้งมอบความช่วยเหลือเป็นทุนและอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง และปล่อยขบวนรถคาราวานลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ กทม. โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ร่วมงาน
ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯนางพัชรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการโดยมิได้ย่อท้อ และทรงดูแลช่วยเหลือประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง มาโดยตลอด ทั้งนี้ ด้วยพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสำคัญในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จึงได้จัดงานเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

โดยมีกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบด้วย 1) พิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร 2) พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพร และถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3) กิจกรรมมอบทุนและอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง 4) พิธีมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  5) กิจกรรมปล่อยขบวนรถคาราวานลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในชุมชนพื้นที่ กทม. 6) โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ“Giving Light มอบแว่นตา มอบแสงสว่างแห่งชีวิต” โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ ให้บริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นฟรีแก่กลุ่มเปราะบาง  7) การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 8) การแสดงโขน ตอน “หนุมานจิตอาสา สร้างทางข้ามทะเล” โดยกลุ่มจิตอาสา อพม. กทม. 


นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า  กระทรวง พม. น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงดูแลช่วยเหลือปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง มาโดยตลอด ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่อยู่คู่กับประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และทรงทุ่มเทพระวรกาย เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้าน นำมาซึ่งความผาสุกของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทั้งนี้ กระทรวง พม. จะน้อมนำพระราชปณิธานและสืบสานพระราชจริยวัตรในการดูแลช่วยเหลือและสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสืบไป