08 กรกฎาคม 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการรางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่า พยาบาลไทย ครั้งที่ 4


วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล (Nursing Research and Innovation)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

สธ.เชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ประจำปีงบประมาณ 2564

กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการ รางวัลศรีสังวาลย์ เชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ได้รับรางวัล ปี 2562และ 2563เน้นพัฒนางานพยาบาลพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วย นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการรางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่า พยาบาลไทย ครั้งที่ 4 : วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล (Nursing Research and Innovation)”

ณ ห้องประชุมโรงแรมเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ และแลกเปลี่ยนแลกเรียนรู้ในการพัฒนางานการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการพยาบาล และการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ทั้งในโรงพยาบาล/สถาบันและชุมชน โดยมีพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมประชุมกว่า 400 คนสำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565  เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมทางการพยาบาลประกอบด้วย การบรรยายวิชาการ การอภิปราย การนำเสนอผลงานวิชาการพยาบาล ทั้งนำเสนอด้วยวาจา ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล (Nursing Research and Innovation)พร้อมทั้งแสดงความยินดีแก่พยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัล “ศรีสังวาลย์” บุคคลต้นแบบสำหรับพยาบาลที่จะยึดมั่นตามแนวทางที่ดีงามในการพัฒนางานการพยาบาลให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และดำเนินการต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี ซึ่งรางวัลศรีสังวาลย์ ประกอบด้วย 3 สาขาได้แก่ 1. สาขาผู้นำการพยาบาลในระดับนโยบาย 2. สาขาการพยาบาลในสถานบริการ และ 3. สาขาการพยาบาลในชุมชน

ในปีพุทธศักราช 2562 ผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์

1. สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบายศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) วิภาดา คุณาวิกติกุล

2. สาขาการพยาบาลในสถานบริการนางสาวจงกลณี  จันทรศิริ

3. สาขาการพยาบาลในชุมชนนางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์และรองศาสตราจารย์ขนิษฐา นันทบุตร

ในปีพุทธศักราช 2563 ผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์

1. สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบายนางกฤษดา แสวงดี

2. สาขาการพยาบาลในสถานบริการนางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย

3. สาขาการพยาบาลในชุมชนไม่มีผู้ได้รับรางวัลในสาขานี้

และ เมื่อวันที่ วันที่ 15 ตุลาคม 2562และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ได้รับพระกรุณาให้เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ อันเป็นสิริมงคลและยังความปลื้มปิติแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเป็นอย่างยิ่ง