12 กรกฎาคม 2565

พม. จัดโครงการ “จิตอาสา” ตามแนวพระราชดำริ ร.10 มุ่งปลูกฝังบุคลากรเป็นผู้ให้

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จิตอาสาพัฒนาสังคมด้วยพลังคน พส. รุ่นที่ 1 เพื่อให้บุคลากรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปขยายผล และต่อยอดสู่การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการทำงานจิตอาสาให้ประชาชนด้วยความเต็มใจ ตลอดจนสามารถน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “จิตอาสา” มาเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างสร้างสรรค์ โดยจัดขึ้นทั้งหมด 2 รุ่นๆละ 70 คน รวมทั้งสิ้น 140 คน โดยรุ่นที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นี้

นายอนุกูล กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุก ร่มเย็น รวมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรม “จิตอาสา” ซึ่งเป็นโครงการที่ทรงพระราชทาน เพื่อสร้างความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างประโยชน์ และความสุขเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน
นายอนุกูล กล่าวว่าต่อไปว่า กระทรวง พม. ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝัง ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสา ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวง พม. ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากและกลุ่มเปราะบาง ให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ โดยสิ่งสำคัญที่ควรมีควบคู่กับทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน คือ “จิตอาสา” จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตใจแห่งการให้ เต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม พร้อมเสียสละเวลา ทรัพย์สิน และกำลังกาย เพื่อทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม รู้รักสามัคคี ร่วมกันสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น