06 มิถุนายน 2565

พิธีเปิดงาน OTOP MIDYEAR 2022ภายใต้แนวคิด “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว”


มท.1 เปิดงาน OTOP MIDYEAR 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” พร้อมชวนพี่น้องคนไทยเที่ยวชมงาน ร่วมอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP กว่า 2,000 บูธ  OTOPชวนชิม มากกว่า 160 ร้านค้าทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2565 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เชื่อมั่นเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนฐานราก  ด้าน ปลัดกระทรวงมหาดไทย เผย จับมือพันธมิตรภาคเอกชน แพลตฟอร์มออนไลน์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและบริการส่งสินค้าและบริการส่งอาหาร เลือกสั่งอาหารจากร้าน OTOP ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องออกจากบ้าน

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธี เปิดงาน OTOP MIDYEAR 2022 ภายใต้แนวคิด “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นาย สันติ พร้อมพัฒน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  คณะเอกอัครราชทูต ผู้บริหารส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตร เข้าร่วมงาน  ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การจัดงาน OTOP MIDYEAR 2022 ภายใต้แนวคิด "สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” ประจำปี พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการขยายผลและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และมีการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น คาดหวังว่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

พลเอกอนุพงษ์ กล่าวต่อว่า จากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทยได้จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับประเทศ เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ผลิต ผู้ประกอบการณ์ OTOP และเพิ่มช่องทางในการระบายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชน รวมถึงเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าชุมชนที่ดีที่สุด ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่มีคุณค่า เป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทย อีกทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ของ ประชาชน ด้วยโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และมีการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระดับ 3-4 ดาว ไปสู่สากล 

“ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเที่ยวชมงาน และร่วมอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP  กว่า 2,000 บูธ  OTOPชวนชิม มากกว่า 160 ร้านค้าทั่วประเทศ หรือผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ได้ตั้งแต่วันที่ 4-12 มิถุนายน 2565 รวม 9 วัน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่า และสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP จากชุมชนต่าง ๆ ผมเชื่อมั่นว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนฐานราก ๆ  เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง  และยั่งยืน สืบไป”  พลเอก อนุพงษ์ กล่าว 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ผ่านโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่สามารถกระจายรายได้ไปสู่พื้นที่ชนบทได้อย่างแท้จริง สำหรับกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการดังกล่าว ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP การส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการส่งเสริมช่องทางการตลาด โดยกำหนดให้มีการจัดงานแสดงและจำหน่ายทั้งระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยการจัดงาน “OTOP Midyear 2022” ในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP และกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปีที่สำคัญงานหนึ่งของประเทศไทย โดยจัดให้มีกิจกรรมภายในงานมีที่ความหลากหลายแปลกใหม่ ประกอบด้วย 1.โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2 โซนนิทรรศการกิจกรรมและการจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด 3. โซนแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กว่า 2,000 บูธ 4.โซนโอทอปชวนชิม กว่า 160 ร้านค้าทั่วประเทศ 5. โซน OTOP Trader ประเทศไทย และ OTOP Trader จังหวัด : เป็นการจัดแสดง ผลงานการจัดหาช่องทางการตลาดสินค้า OTOP ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยบริษัท  โอทอป อินเตอร์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 6. โซนไฮไลน์ภายในงานที่ไม่อยากให้ทุกท่านพลาด ได้แก่ โซนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี     โดยจะเป็นการจัดแสดงความสำเร็จของชุมชนนวัตวิถีและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จาก 4 ภาค โซนศิลปิน OTOP จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศิลปิน OTOP ที่อนุรักษ์และสืบทอดไว้ซึ่งภูมิปัญญาของคนไทยจากรุ่นสู่รุ่น โซน First Lady ที่จัดแสดงผ้าที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด มีดีไซน์ที่ทันสมัยเหมาะกับทุกรุ่น ทุกเพศ ทุกวัย และกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมจากดาราศิลปินมากมาย ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยยังร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน แพลตฟอร์มออนไลน์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและบริการส่งสินค้า และบริการส่งอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อในงานครั้งนี้ โดยผู้ซื้อสามารถเลือกสั่งอาหารจากร้าน OTOP ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องออกจากบ้าน

สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด – 19 โดยเราได้เน้นย้ำ   ไปยังกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่จะเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานทุกคน ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยภายในงานเรามีบริการเจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณต่างๆ อย่างเพียงพอ และมีการทำความสะอาดพื้นที่หรือบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์มาตรการ คำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดให้แก่ผู้เข้าร่วมงานให้ทราบเป็นระยะตลอดการจัดงาน.