27 มิถุนายน 2565

รมช.กนกวรรณ เป็นประธานเปิด “โครงการการสร้างความเข้าใจให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานประกอบการร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี”

ผนึกกำลังเสริมสร้างระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ เพิ่มพูนความสามารถ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการการสร้างความเข้าใจให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานประกอบการ ที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภายในศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออก 1 ประจําปีงบประมาณ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  กล่าวต้อนรับ  และมี นางสุภาภรณ์ ปาลโฉม ผอ.วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี กล่าวรายงาน  ทั้งยังมี นายอนุชิต สังฆสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายศิริ จันทร์บำรุง ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญการจัดอาชีวศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า  ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานเปิดงาน “โครงการการสร้างความเข้าใจให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานประกอบการ ที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภายในศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออก 1 ประจําปีงบประมาณ 2565” ในวันนี้ถือเป็นโครงการความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนที่จะร่วมกันพัฒนาศักยภาพ กําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะและสอดคล้องกับความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ จากคํากล่าวรายงานของ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ทําให้ได้ทราบว่า วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ได้รับความไว้วางใจจาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ได้ทําหน้าที่ที่สําคัญ โดยมอบหมายให้เป็นศูนย์หลักในการเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษากับสถาบันการศึกษา และสถานประกอบการ ต่างๆ ทั้งยังเป็นจังหวัดหลักในการเชื่อมโยงกับจังหวัดต่างๆ  ประกอบด้วย จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว จันทบุรี และตราด ซึ่งนับเป็นที่น่าภาคภูมิใจของ จังหวัดปราจีนบุรี 

การศึกษาระบบทวิภาคี ถือเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน โดยเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และสถานประกอบการต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชน์ในด้านการผลิตและพัฒนากําลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน ก็สามารถจัดการศึกษาได้หลายรูปแบบ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการมุ่งเน้นเรื่องระบบทวิภาคีที่จะเป็นความสําคัญยิ่ง โดยประเด็นหลักๆในการร่วมกันจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั้นจะมีการหารือเกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษาที่เข้าไปฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างมาตรฐานทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการให้สามารถใช้คนให้ถูกกับงาน (Put the Right Man on the Like Job) ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เมื่อเรียนจบมาแล้วนักศึกษาสามารถมีงานทำ ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นคงตั้งแต่ฐานรากและต่อยอดสู่การพัฒนาทรัพยากรให้กับประเทศชาติต่อไป

“ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผู้เข้าร่วมโครงการและคณะผู้จัดโครงการทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ และผนึกกำลังเสริมสร้างระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีให้มีความเข้มแข็ง และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ที่จะเพิ่มพูนขีดความสามารถ ของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงการร่วมกันผลิตทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นกลไกสำคัญที่จะสนับสนุนให้อาชีวศึกษามีสมรรถนะ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 

ขอเป็นกําลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ขอให้ทุกท่านได้ใช้พลังมีความมุ่งมั่น  อดทน อย่างต่อเนื่อง เหมือนหลักอิทธิบาท 4 คือ มีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรม ขอให้ทุกท่านร่วมกันเป็นพลังในการสร้างประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ดิฉันขอเปิดงานโครงการการสร้างความเข้าใจให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานประกอบการ ที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภายในศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออก 1 ประจําปีงบประมาณ 2565 ร่วมกัน” นางกนกวรรณ กล่าวว่า 

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย นายสมคิด ศรีปราชญ์  รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน นางสาววนิดา เงินรูปงาม ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี นายสมมาต ขุนเศษฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี นายเกรียงศักดิ์ อุดมสืบ รองประธานสภาหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี นายโอภาส ชาญยงค์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี นางสาวสุกัญญา สุขสถาน ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี นายวิระ ออมทรัพย์ทวี  ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี นางกัญณภัทร วรรณพุฒ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว นางกนกพร วรมานะกุล วอง ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี นายวิศิษฎ์ สายพรหม ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์