14 พฤษภาคม 2565

“Recycling” ธุรกิจมาแรงปี 65 เตรียมส่องสินค้าผู้ส่งออกไทยใน The Marché by STYLE Bangkok

       กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เตรียมโชว์สินค้ารักษ์โลก-รีไซเคิลไทยคุณภาพในงานแสดงสินค้า The Marché by STYLE Bangkok 2022 ที่จะจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 18-22 พฤษภาคมนี้ ผู้ประกอบการผลิตสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นจากหลากหลายวัสดุรีไซเคิล อาทิ ยาง ขยะขวดพลาสติก เศษใบไม้ และดีบุก ตอกย้ำความเป็นธุรกิจน่าจับตาในปี 2565

       จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ จากสถิติจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ จำนวนธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ สถานที่ตั้ง งบการเงิน ผลการประกอบธุรกิจ และข้อมูลปัจจัยทางธุรกิจ และเศรษฐกิจอื่นๆ พบว่า ธุรกิจรีไซเคิลเป็น 1 ใน 10 ธุรกิจน่าจับตามองในปี 2565 ทั้งนี้เกิดจากปัจจัยสนับสนุนที่หลากหลาย แต่ส่วนใหญ่ยังคงมีสาเหตุหลักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และยึดโยงกับพฤติกรรมผู้บริโภคและตอบสนองความต้องการของคนยุคใหม่เป็นหลัก 

     ปัจจุบัน ธุรกิจรีไซเคิลในไทย ยังมีจํานวนไม่มาก โดยธุรกิจรีไซเคิลในธันวาคม 2564 คิดเป็น 0.04% ของธุรกิจทั้งหมด ที่ดําเนินการอยู่ในประเทศไทย แต่พบว่าผลประกอบการในช่วงปี 2561-2563 ของธุรกิจรีไซเคิลขนาดกลางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมีจํานวนการจัดตั้งธุรกิจรีไซเคิลในปี 2564 เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้ากว่า 18.96%ธุรกิจรีไซเคิล (Recycling)  ในปัจจุบันได้รับอิทธิพล มาจากรูปแบบ การประกอบธุรกิจให้ยั่งยืนด้วย BCG (Bio, Circular and Green) โมเดล โดยประกอบธุรกิจการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เน้นการใช้ทรัพยากร หมุนเวียนเพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อม และสร้างธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากร และกระแสอนุรักษ์นิยมของผู้บริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญของธุรกิจรีไซเคิล     ในระยะเวลาที่ผ่านมาชาติมหาอำนาจได้ดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเข้มข้นขึ้น ซึ่งอาจกระทบต่อโครงสร้างการค้าโลกให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เช่น สหรัฐฯ และยุโรป ได้ออกกฎหมาย ควบคุมการนำเข้า โดยเน้นสินค้ากลุ่ม carbon footprint ต่ำขณะเดียวกัน จีนเองก็ออกมาตรการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม และรณรงค์ให้ลดการใช้พลังงานจากถ่านหิน หันไปใช้ พลังงาน สะอาดมากขึ้น 

     ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ผลักดันส่งเสริมสินค้าและตลาด BCG ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ขานรับนโยบายตลาดนำการผลิต ซึ่งริเริ่มโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ตอบสนองความต้องการของตลาดในกลุ่มผู้บริโภครักษ์โลก

   ในงานแสดงสินค้า The Marché by STYLE Bangkok ครั้งนี้ จะเป็นการรวบรวมผู้ส่งออกสินค้า BCG ไทย รวมถึงผู้ผลิตสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นรีไซเคิล มาอวดแนวคิดและนวัตกรรมในการผลิต สินค้ารักษ์โลก

    บริษัท กรีนดอทบลู หนึ่งในผู้ประกอบการในงานนี้ มีการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์จากสักหลาดผ้ารีไซเคิลและ ขยะขวดพลาสติก 100% เป็นการช่วยลดขยะพลาสติก และยืดอายุวัสดุให้ใช้งานได้นานขึ้น รวมถึงกระตุ้นให้คนแยกขยะมากขึ้น 

     กรีนดอทบลู ผลิตภายใต้แบรนด์ชื่อ ARTWORK ที่เน้นผลิตภัณฑ์กระเป๋ารีไซเคิล และปีที่แล้วได้แตกแบรนด์ลูกชื่อ HOE TE เพื่อเป็นแบรนด์สินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับคนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลุ่มวีแกนไลฟ์สไตล์ ทั้งนี้ แบรนด์ได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยล่าสุด ได้รับรางวัล Golden Pin Design Award 2020 จากประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นรางวัล พิเศษประจำปี หัวข้อ circular design

    ทั้งนี้ จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ เมื่อปี 2563 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 25.37 ล้านตัน และถูกนํากลับมารีไซเคิล ปริมาณ 8.36 ล้านตัน ในจํานวนน้ีเป็น การรีไซเคิลขยะ ประเภทพลาสติก สูงสุด ของปริมาณขยะที่นํามารีไซเคิล โดยธุรกิจรีไซเคิลนับว่ามีแนวโน้มขยายตัวสอดรับกับปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี 

    ส่วนบริษัท RUBBER IDEA ที่จะมาแสดงสินค้าภายในงาน The Marché by STYLE Bangkok ด้วยเช่นกัน มีแนวคิดในการใช้วัตถุดิบ ตั้งต้นจากยางพารา ซึ่งเป็นวัตถุดิบ ส่วนเกินที่เหลือ จากกระบวนการ ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วนํามารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่สวยงามทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล 

     การผลิตสินค้าโดยใช้วัสดุจากพืชที่สามารถปลูกทดแทนของเดิมที่หมดไป อย่างการทําผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราธรรมชาติ ข้างต้น จะช่วยลดการขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจากหาทดแทนได้ตลอดเวลา ทั้งนี้แบรนด์ได้ดำเนินการตาม BCG โมเดล ในการลดการใช้พลังงานในการจัดหา และขนส่ง นับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตการเกษตรให้สามารถนำมาใช้งานได้มากยิ่งขึ้น

     ในงาน The Marché by STYLE Bangkok เราจะได้พบกับผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่หลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากดีบุก อาทิ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านและของใช้บนโต๊ะอาหารจากแบรนด์ 5ive Sis ซึ่งปกติแล้วส่งออกไปยังตลาดหลักในจีน ไต้หวัน และตะวันออกกลาง ผลิตภัณฑ์เด่นของแบรนด์ อาทิ งานแก้วไวน์หัว 12 นักษัตร และ ดอกไม้เดือนเกิด  ซึ่งแนวคิดหลัก ของแบรนด์ คือการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดงานฝีมือ และ ทักษะด้านโลหะของคนไทย เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ด้วยการสร้างความต่าง ซึ่งมีกระบวนการผลิตโดยการนำดีบุกซึ่งเป็นโลหะที่หลอมกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่รู้จบ มาหล่อขึ้นรูป เชื่อมประกอบเป็นรูปทรง ตกแต่งลวดลายให้สวยงาม และผลิตโดยคำนึงถึงการใช้วัสดุน้อยที่สุดแต่มีมูลค่ามากสุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

     ข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งของ 150 ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ผลิตภัณฑ์ BCG และสินค้ารักษ์โลก ใน The Marché by STYLE Bangkok ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคมนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานแสดงสินค้าที่เซ็นทรัลเวิลด์ ชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.stylebangkokfair.com Facebook และ Instagram Style Bangkok Fair หรือโทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169