26 พฤษภาคม 2565

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการ ยกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษา

ครูโอ๊ะ" เปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการ “ยกระดับคุณภาพ ผู้บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา-วิชาชีพ ประจำปี 2565"และมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาดีเด่น 15 สาขา พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ ยกระดับคุณภาพ ผู้บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา-วิชาชีพ ประจำปี 2565​ ในนามรัฐมนตรีศึกษาทั้ง3คนภายใต้การนำของ​ "นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ." 

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องยกระดับคุณภาพ ผู้บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและวิชาชีพประจำปี 2565 ของสมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ประเทศไทย) พร้อมมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาดีเด่น 15 สาขา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ตลอดจนมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ นายสมนึก นาห้วยทราย นายกสมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ประเทศไทย) และผู้เข้าร่วมประชุม 300 คน ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งยังมี  เลขาธิการ กพฐ. และ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 
นางกนกวรรณ กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า ครูโอ๊ะในนามตัวแทนของ รมว.ศธ. และ รมช.ศธ. รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องยกระดับคุณภาพ ผู้บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและวิชาชีพประจำปี 2565 ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับความรู้ ความเข้าใจเพิ่มพูนประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อสมรรถนะในการบริหารจัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และให้ผู้บริหารการศึกษาได้มีโอกาสรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพ นำความรู้ความสามารถไปพัฒนาการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและพัฒนาองค์กรความรู้สู่ความเป็นเลิศ ทั้งยังขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน ขอให้ทุกท่านตระหนักในความสำคัญของการขับเคลื่อนการทำงานเชิงนโยบายทุกเรื่องของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เสริมสร้างพลังการบูรณาการเชิงพื้นที่ต่อไป

ในวันนี้ดิฉันมีความเชื่อมั่นว่าการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ถือเป็นงานระดับชาติ เพราะมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากว่า 300 ชีวิต มารวมกันในงานวันนี้ ทั้งยังมีวิทยากรที่หลากหลายและทรงคุณค่า มาร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน บัดนี้ได้เวลาอันสมควร ขอเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการฯ ขอให้การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ได้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุทุกวัตถุประสงค์ที่ต้องการตามการจัด ขอให้เราทุกคนมีความรักความสามัคคีกัน เพราะเราเป็นกระทรวงศึกษาธิการเหมือนกัน 

“ทั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้บรรยายพิเศษใจความตอนหนึ่งว่า วันนี้ครูโอ๊ะ ได้นำหลักอิทธิบาท 4 ซึ่งสามารถนำมาจับกับหลักบริหารได้ ซึ่งจะมีนโยบายการบริหาร ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ความสัมพันธ์เพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน โอกาสความก้าวหน้า ขวัญกำลังใจ ทัศนคติต่อการทำงาน ถือเป็นสิ่งที่ผ่านการสังเคราะห์จากหลายมิติ และนำมาวิเคราะห์จนตกผลึกเพื่อแบ่งปันให้กับทุกท่านได้นำไปประยุกต์ใช้ โดยเลือกใช้หลักอิทธิบาท 4 เพราะเป็นสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับเราทุกคน หากมองลึกลงไปจะพบว่า ฉันทะ การมีใจรัก รักในงานที่ทำ วิริยะ การพากเพียรทำ ขยันหมั่นเพียร  จิตตะ ติดตามตรวจสอบการทำงาน วิมังสา รอบคอบ แก้ไขและนำมาบูรณาการการทำงานร่วมกัน ก่อนนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานศึกษานำมาสู่การบริหารจัดการมุ่งสู่ทักษะ โดยใช้ธรรมบูรณาการ ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกรูปแบบในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน


ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ที่ให้เกียรติในการรับฟัง ดิฉันมาด้วยใจรักและปรารถนาดีในโอกาสที่ทุกท่านจะก้าวไปสู่ตำแหน่งบริหารที่สูงขึ้น ซึ่งถือเป็นความหวังของประเทศชาติที่จะหล่อหลอมเด็กและเยาวชนของเรา ขอให้ร่วมกันเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ที่จะเกิดจากหัวใจและการกระทำของทุกคน นอกจากนี้ ไม่ว่าทุกท่านจะเป็นครูหรือผู้บริหาร ความเป็นครูจะติดตัวไปตลอดชีวิต และขอให้เป็นครูที่สง่างาม พร้อมด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรี อันจะสร้างสิ่งดีงามให้กับประเทศชาติ สร้างสิ่งมงคลให้ชีวิตของท่านและครอบครัว หากการบรรยายมีประโยชน์อยู่บ้าง ครูโอ๊ะขอน้อมนำถวายเป็นพุทธบูชาแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขออุทิศให้กับบูรพาพระมหากษัตริย์ ขออุทิศให้ครูทุกคนที่ล่วงลับไปแล้วและขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในห้องนี้ รักกันตลอดไป” นางกนกวรรณ กล่าว