06 พฤษภาคม 2565

เสมา 3 เปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4

ขับเคลื่อนความสามารถในแข่งขัน และเตรียมความพร้อมของนักเรียนในพื้นที่ฯ
เข้าสู่โครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ คณะวิทยากร รวมทั้งนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมในพิธีเปิด ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ


นางกนกวรรณ กล่าวว่า ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ เป็นโครงการที่ตนเล็งเห็นถือปัญหาและความสำคัญในคราวที่ได้มีโอกาสไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้มีการขับเคลื่อนและดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย โดยรูปแบบของโครงการนี้เป็นการพัฒนาเด็กนักเรียนที่มีความถนัดด้านวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ผ่านกระบวนการค่าย เพื่อเป็นเวทีแสดงความรู้ความสามารถ เป็นเวทีพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านกระบวนการค่าย เป็นเวทีพัฒนาทักษะชีวิต เป็นห้องเรียนพบปะเพื่อนต่างสถาบัน เป็นเวทีจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจในการรักการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ต่อยอดความรู้ทางด้านวิชาการวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถแข่งขันกับนักเรียนในภูมิภาคอื่นๆได้ และเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในพื้นที่เข้าสู่โครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการระดับชาติต่อไปด้วยด้านนายพีรศักดิ์ กล่าวว่า ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 14 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบการจัดค่ายอบรมนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4 ในรูปแบบออนไลน์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ โดยมีนักเรียนเข้าค่ายจำนวนทั้งสิ้น 555 คน โดยแบ่งเป็น ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวนนักเรียน 180 คน  ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวนนักเรียน 197 คน และศูนย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวนนักเรียน 178 คน 

ประชาสัมพันธ์ สช.