06 เมษายน 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานแถลงข่าวการวิจัยสาร Andrographolide Nano-Emulsion

6 เมษายน 2565 – ม.ขอนแก่นประกาศทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานแถลงข่าวการวิจัยสาร Andrographolide Nano-Emulsion เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา 


โดยมีความว่า สืบเนื่องจากวันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ในงานแถลงข่าว “การวิจัยสาร Andrographolide ในรูปแบบ Nano-Emulsion ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท มิสลิลลี่” นั้น ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามผู้จัดงานและผู้ร่วมวิจัยสาร Andrographolide ภายใต้บริษัทโฮลดิ้ง บริษัท เคเคยู มิส ลิลลี่ โฮลดิ้ง จำกัด (KKU-Miss Lily Holding) ขอเรียนแจ้งทุกท่านเพื่อทราบว่า เป็นงานแถลงข่าวเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าทางด้านงานวิจัยด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาสาร Andrographolide (ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์สำคัญในฟ้าทะลายโจร) ในรูปนาโนอิมัลชัน การร่วมวิจัยครั้งนี้ ฝ่ายวิจัยฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีนาโนอิมัลชัน และการใช้เครื่องมือของศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการตรวจวิเคราะห์ขนาดของอนุภาคและคุณสมบัติของสาร Andrographolide เท่านั้น

ในระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่ามีการสื่อสารอ้างถึงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเกินจากที่มหาวิทยาลัยได้สื่อสารไป โดยมหาวิทยาลัยมิได้มีเจตนาสื่อสารหรืออ้างถึงสรรพคุณในการป้องการหรือรักษาโรคหรือต้านเชื้อไวรัสโควิดของผลิตภัณฑ์ใดแต่อย่างใด 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 และลงนามโดย ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น