24 มีนาคม 2565

ก.แรงงาน ยกระดับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุงานก่อสร้าง โครงการ ภาคีร่วมใจ ก่อสร้างปลอดภัย

​เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ “ภาคีร่วมใจ ก่อสร้างปลอดภัย”ภายใต้ Motto “Safe Const. Safe Life” โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ภาคีเครือข่ายภาคการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน 


นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และภายใต้การกำกับดูแลของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และในช่วงเวลาที่ผ่านมาแรงงานก่อสร้างประสบอันตรายและบาดเจ็บจากการทำงานสูงและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายให้กระทรวงแรงงานดำเนินการด้านการป้องกัน และปลูกฝังจิตสำนึกภาคีเครือข่ายก่อสร้างให้ดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดสภาพปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการทำงานด้วยการเสริมสร้างความตระหนักรู้เชิงป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานก่อสร้างและร่วมใจลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานในกิจการก่อสร้าง และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายซ้ำอีก โดยโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ขอให้ภาคีเครือข่ายภาคการก่อสร้างทั้งหลายร่วมมือ ร่วมใจโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ ร่วมพลังร่วมใจป้องกันไม่ให้เกิดสภาพปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการทำงานก่อสร้างขึ้นและร่วมกันดูแลให้ลูกจ้างมีสุขภาพอนามัยที่ดี สามารถขับเคลื่อนสังคมภาคการก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสร้างประโยชน์สุขให้ประชาชนพี่น้องชาวแรงงานต่อไป 

​นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยระบบออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน 450 คน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในการทำงาน, การเสวนาในหัวข้อถอดบทเรียนอุบัติเหตุจากการทำงานก่อสร้าง และนิทรรศการเสมือนจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความเสี่ยงอันตรายในการทำงานก่อสร้าง ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยลดโศกนาฏกรรมอุบัติเหตุจากการทำงานในการก่อสร้างขึ้นบ่อยครั้ง และปลูกฝังให้ภาคีเครือข่ายภาคการก่อสร้างทั้งหลายมีการเปลี่ยนแปลงมีการดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดสภาพปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการทำงานด้วยการเสริมสร้างความตระหนักรู้เชิงป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานก่อสร้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป