31 มีนาคม 2565

กรมโรงงานฯผนึกกำลัง24 หน่วยงาน ประกาศ MISSION 2023 มุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก1,000,000 ตัน

 CO2จากมาตรการทดแทนปูนเม็ดสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)ร่วมกับ 24หน่วยงานจากภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา ประกาศ ‘MISSION 2023’ ผนึกกำลังมุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000ตันCO2(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ภายในปี พ.ศ. 2566สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ มาตรการทดแทนปูนเม็ด

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวภายหลังพิธีประกาศ ‘MISSION 2023’ในวันอังคารที่ 29มีนาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯว่ากระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้ความสำคัญต่อการยกระดับอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีการพัฒนาแบบองค์รวม ตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว(Bio-Circular-Green Economy)เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมในการปรับตัวรับกับมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดการพลังงานและของเสียในภาคอุตสาหกรรม


นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กล่าวว่ากรอ.เป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากมติคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ในการจัดทำ‘แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573 สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม’ โดยได้กำหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก ณ ปี พ.ศ. 2573รวมทั้งสิ้น 2.25 ล้านตันCO2ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ตามที่ได้แจ้งเจตจำนงการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contributions: NDCs)ภายใต้ความตกลงที่ร้อยละ 20- 25 ซึ่งมาตรการทดแทนปูนเม็ดเป็นหนึ่งในมาตรการหลักภายใต้แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 กรอ.ได้ร่วมกับหน่วยงานจากภาครัฐภาควิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษาจาก 5 กระทรวง รวม 16 หน่วยงาน ลงนามบันทึกความเข้าใจการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์: มาตรการทดแทนปูนเม็ด จำนวน 300,000 ตันCO2ภายในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งภาคีร่วมดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวแล้ว เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2564ที่ผ่านมา

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

การประกาศเป้าหมายใหม่ และผนึกกำลังจากหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษาจาก 6 กระทรวง รวม 24 หน่วยงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน ‘MISSION 2023’ในครั้งนี้มีความสำคัญและจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะช่วยให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมการผลิตใหม่ ๆ โดยใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะช่วยสนับสนุนภารกิจของ กรอ. ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจก สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ยกระดับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่ร้อยละ 40 ภายในปี พ.ศ. 2573 มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี พ.ศ. 2593 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2608ตามที่นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แสดงเจตนารมณ์ในการประชุมระดับผู้นำ (World Leaders Summit) ในห้วงการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาด้วย นายวันชัย กล่าวปิดท้าย