14 มีนาคม 2565

สภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “ถอดบทเรียน อสม.และองค์กรสตรี สู้วิกฤตโควิด-19”

ถอดบทเรียน…เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “ถอดบทเรียน อสม.และองค์กรสตรี สู้วิกฤตโควิด-19” เพื่อให้ความสำคัญ การทำแผนควบคุมโรคแบบบูรณาการ การดำเนินการเชิงรุกผ่านระบบการรักษาที่ครอบคลุม และความร่วมมือจากท้องถิ่นและประชาชน ซึ่งจะนำมาใช้กับการควบคุมโรคโควิด 19 ในครั้งนี้และหวังได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดี

โดยงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่ ส.ส.จุฑาพันธน์ เมนะสวัสดิ์ อุดรธานี เขต 5 ร่วมด้วย ส.ส.บุญรื่น ศรีธเรศ ส.ส.อาภรณ์ สาราคำ อดีต ส.ส.เกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ ปริศนา ศรีเจริญ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร นายอำเภอวังสามหมอ สาธารณสุขอำเภอ รพ.สต. นายกเทศมนตรี นายก อบต. ผู้นำ อสม. กลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอวังสามหมอ

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี