28 กุมภาพันธ์ 2565

Welcome Saudia Inaugural Flight to the Kingdom of Thailand 28 February 2022

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ พร้อมด้วย Mr. Almusaed Musaed Muhammed, Assistant Vice President of International Regions , Saudia Airlines นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อํานวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยว และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบิน Saudia Airlines เที่ยวบิน SV846 จากเมืองเจดดาห์ - กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย - กรุงเทพฯ เท่ียวบินแรกในรอบ 32 ปี  โดยเที่ยวบินดังกล่าวมีผู้โดยสาร จำนวน 71 คน

สำหรับตารางบินของสายการบิน Saudia Airlines จะทําการบินมายังประเทศไทยจํานวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (วันจันทร์-พุธ-ศุกร์) ด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง (Boeing) 789 จํานวน 298 ที่นั่ง โดยเริ่มเปิดเส้นทางบินตรง ต้ังแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 

การเปิดเที่ยวบินแรกในครั้งนี้ ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของการเป็นจุดเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนระหว่างไทยกับซาอุดีฯ และแสดงเชื่อมั่นว่า การเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกันจะช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศ ทั้งในด้านการท่องเที่ยว การเดินทางของผู้แสวงบุญ และการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างกัน


สําหรับตลาดนักท่องเท่ียวซาอุดีอาระเบีย ถือเป็นอีกก้าวที่สําคัญในการขับเคลื่อนและขยายฐานนักท่องเที่ยว ของประเทศไทย โดยสถิติปี 2562 พบว่า มีจํานวนนกั ท่องเท่ียวชาวซาอุดีอาระเบีย เดินทางมาประเทศไทย 36,783 คน สร้างรายได้กว่า 3,220.15 ล้านบาท ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มรักษาพยาบาล มีพฤติกรรมและ รูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวยอดนิยม ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวชาดหาด-ชายทะเล การเข้ารักษาพยาบาลหรือ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical และ Health and Wellness) และกิจกรรมช้อปปิง และจุดหมายปลายทาง ท่องเที่ยวท่ีได้รับความนิยม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต พัทยา พังงา กระบี่ เกาะสมุย และเชียงใหม่

#saudiaairlines #firstflight #AmazingNewChapters #SaudiaInauguralFlighttoThailand