02 กุมภาพันธ์ 2565

“ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งเป้าให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นโมเดลเมืองที่เอื้อประโยชน์ต่อคนพิการ”


เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ๒ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
(ครั้งที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕) ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำองค์กรด้านคนพิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมจำนวน ๓๑ คน เป็นคณะอนุกรรมการฯชุดดังกล่าว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน         ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้

๑ ให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน บูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน ๙,๐๖๖ คน ให้เข้าถึงสิทธิคนพิการตามกฎหมาย รวมทั้งหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่พำนักอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยประสานกับหน่วยงานภาคเอกชน มูลนิธิต่างๆให้การสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มคนพิการดังกล่าว และสร้างโอกาสให้คนพิการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างคนปกติ

๒ให้ทุกภาคส่วนผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อเสนอของคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากเวทีสมัชชาคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้
    ๑) ส่งเสริมการฝึกฝนกีฬาสำหรับคนพิการทุกประเภท
    ๒) ส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสมและเป็นธรรม
    ๓) ส่งเสริมให้เกิดการศึกษาที่เสมอภาค
    ๔) จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ทั้งในส่วนของทางลาด ห้องน้ำคนพิการ ที่จอดรถคนพิการ ป้ายสัญลักษณ์และบริการข้อมูลข่าวสารคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงอาคารสถานที่และใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้งได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปรับถนน ฟุตบาท ทางข้ามถนนที่ปลอดภัย มีสัญญาณไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนพิการเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น