17 มกราคม 2565

DIPROM ดัน วิสาหกิจชุมชน จัดกิจกรรมพัฒนาการค้าชุมชนสู่ตลาดสากลด้วย E-commerce มุ่งขยายส่งออกผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมพัฒนาการค้าชุมชนสู่ตลาดสากลด้วย E-Commerce เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด สร้างรายได้ ขยายโอกาสทางการค้าในเวทีโลก

นายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน เปิดเผยผ่านพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมพัฒนาการค้าชุมชนสู่ตลาดสากลด้วย E-Commerce ว่า ประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตโควิด 19  ทั้งในระดับภูมิภาค และ ระดับประเทศ โดยเฉพาะขณะนี้เป็นการระบาดระรอกที่ 5 แล้ว ทำให้อุตสาหกรรมการส่งออกของไทยประสบกับปัญหา และกระทบไปทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายเล็กตามชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งกิจกรรมนี้ถือได้ว่ายังส่วนช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์จากชุมชนของไทยที่มีมาตรฐานระดับประเทศได้ก้าวไกลสู่อินเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนในทุกภาคส่วน เพื่ออีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยส่งเสริม และผลักดันผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกำลังหลักของประเทศ ให้สามารถค้าขายได้ในระดับโลกในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสร้าง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย จึงได้จัดตั้งกิจกรรม “พัฒนาการค้าชุมชนสู่ตลาดสากลด้วย E-commerce” ขึ้น โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีของผ่าน VDO Conference ผ่านระบบ Zoom และคัดเลือกผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ 33 ราย และจากนั้นจะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการชุมชนให้เหลือจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย เพื่อเข้าสู่กิจกรรมการเชื่อมโยงเพื่อต่อยอดธุรกิจสู่ประเทศคู่ค้าเป้าหมาย ผ่านกิจกรรม Business Matching online สู่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นี้

นางสาวสุปราณี หนองพล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้กล่าวเสริมว่า เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพ เพิ่มสมรรถนะในการทำธุกิจ ผ่านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เทคนิคต่างๆ ด้านการบริหารธุรกิจ และนำเสนอขายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่สนใจ และการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการถ่ายทอดแนวคิด และเทคนิคการบริหารธุรกิจเพื่อการส่งออกพื้นฐานพร้อมด้วยการพัฒนาทักษะ E-commerce ผ่าน Platform online เป็นจำนวน 4 วันโดยได้เชิญวิทยากรผู้มากความสามารถมา แบ่งปันความรู้ อาทิ

ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐศาสตร์ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

คุณศศิวิมล มีจรูญสม ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คุณสุภาวดี คุ้มราษฎร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

คุณวราวุธ มีสายญาติ   นายกสมาคมนักธุรกิจไทยใน สปป.ลาว

คุณชลิต ผลอินทร์หอม  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทการบัญชีไทย จำกัด 

คุณญาณวิธ นราแย้ม   กรรมการผู้จัดการบริษัท เดอะวันแค้มป์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 

ซึ่งวิทยากรแต่ละท่านล้วนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะช่วยผลักดันและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน