17 ธันวาคม 2564

พม.จับมือเครือข่าย ชูทางออกคนไร้บ้าน ตั้งจุดประสานงาน หาบ้านเช่าราคาถูก

นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดเวทีหารือภาครัฐและภาคประชาสังคม เครือข่ายคนไร้บ้าน เพื่อหาทางออกในการดูแลคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะ โดยมีเครือข่ายที่สำคัญมาร่วมเวทีดังกล่าว ประกอบด้วย มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิอิสรชน มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) ศูนย์เดอะฮับสายเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในชุมชนหัวลำโพง กลุ่มเส้นด้าย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรุงเทพมหานคร และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวง พม. ต้องขอบคุณ และอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายและภาคประชาสังคม เข้ามาแลกเปลี่ยนแนวคิดและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในทิศทางเดียวกัน จับมือเดินหน้าช่วยเหลือคนไร้บ้านกันอย่างพร้อมเพรียง ทุกวันนี้ภาครัฐไม่สามารถทำงานลำพังได้ ต้องอาศัยภาคีเครือข่ายและภาคประชาสังคมที่เปรียบเสมือนพลังการเปลี่ยนแปลง มาเป็นผู้ช่วยและกลไกสำคัญในการช่วยภาคราชการแบบองค์รวม

จากการประชุมหารือดังกล่าว ได้ข้อสรุปเพื่อการขับเคลื่อนงานการดูแลคนไร้บ้านในประเด็นสำคัญ คือ การจัดตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อหาแนวทางสำหรับปัญหาคนไร้บ้านใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) การตั้งจุดประสานงานคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะ(รูปแบบ One help ) เพื่อคัดกรอง ปัญหาความต้องการช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น การเข้าถึงสิทธิ  ด้านสวัสดิการ สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย และการมีงานทำ เป็นต้น 2) การหาแนวทางช่วยเหลือคนไร้บ้านด้านที่อยู่อาศัย (ห้องเช่าราคาถูก) เป้าหมายเพื่อการอยู่อาศัยชั่วคราว / ราคาถูก ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้ โดยให้รัฐ และ NGO ร่วมกันออกแบบการดำเนินงาน โดยกำหนดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 6 เดือน นายอนุกูล กล่าวในตอนท้าย