03 ธันวาคม 2564

กระทรวง พม. โดยกองหนึ่งใจ…เดียวกันฯ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย

พร้อมติดตามการขับเคลื่อนงานโรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)ฯ จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 นายสมใจ บุญอาจ ผู้อำนวยการกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองโพนพิสัยจังหวัดหนองคาย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการใช้จ่ายงบประมาณ และวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 และการประเมินภาพรวมของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งรับฟังปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยมีนางจินตนา แสนดี ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโพนพิสัยจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ 

       จากนั้น วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 ลงพื้นที่โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)ฯ จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในปีที่ผ่านมา และเสนอแนะแนวทางในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2565 เเก่คณะครูที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีนายศาสตรา  ทับชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)ฯ จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ อีกทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ จำนวน 7 ฐานกิจกรรม ดังนี้  1. กิจกรรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

      2. กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า/การแปรรูปเห็ดนางฟ้า

      3. กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว

      4. กิจกรรมเลี้ยงหมู

      5. กิจกรรมการทำสบู่ฟักข้าว

      6. กิจกรรมปลูกมะนาวในบ่อชีเมนต์

      7. กิจกรรมการปลูกไผ่และแปรรูปหน่อไม้

        นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่ชุมชนโรงเรียนเพียงหลวงฯ เพื่อติดตามกิจกรรมที่ขยายผลจากโรงเรียนสู่ครอบครัวและชุมชน จำนวน 2 ครอบครัว ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพียงหลวงตามรอยพ่อ สานต่อความพอเพียง และได้นำความรู้ รวมทั้งทักษะไปต่อยอดขยายผลในครอบครัว ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ และสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว

   

        ในการนี้ ได้นำสิ่งของบริจาค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต มอบให้โรงเรียนเพียงหลวง 13 ประชาบำรุง)ฯ จังหวัดหนองคาย เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป