18 พฤศจิกายน 2564

กองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดน่าน


วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสมใจ บุญอาจ ผู้อำนวยการกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดน่าน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการใช้จ่ายงบประมาณ และวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และการประเมินภาพรวมของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งรับฟังปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
โดยมี นางนิภารัตน์ ประพฤติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดน่าน แล ะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 
จากนั้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ลงพื้นที่โรงเรียนเพียงหลวง ๗ฯ จังหวัดน่าน 
เพื่อติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในปีที่ผ่านมาโดยได้ให้แนวทางในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เเก่คณะครูอาจารย์ที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีนางณัฐชยา พันธุลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๗ฯ จังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ อีกทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ จำนวน ๗ ฐานกิจกรรม ดังนี้

      ๑. กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์จากกากกาแฟ

      ๒. กิจกรรมเค้กกาแฟ

      ๓. กิจกรรมบิวตี้ & สปา

      ๔. กิจกรรมเทียนหอมแฟนซี

      ๕. กิจกรรมสบู่จากกากกาแฟ

      ๖. กิจกรรมร้านกาแฟเพียงหลวง

      ๗. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย การเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เลี้ยงปลาบ่อดิน การเพาะเห็ด
การปลูกพืชผัก     
นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่ครอบครัว ชุมชนโรงเรียนเพียงหลวงฯ จำนวน ๒ ครอบครัว ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ได้ฝึกทักษะอาชีพการทำสบู่จากกากกาแฟ และ การทำเหรียญโปรยทาน จากโรงเรียนเพียงหลวง๗ฯ จังหวัดน่าน และนำทักษะ ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ และสร้างรายได้เสริม

    

ในการนี้ ได้นำสิ่งของบริจาค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต มอบให้โรงเรียนเพียงหลวง ๗ฯ จังหวัดน่าน เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป