25 พฤศจิกายน 2564

ก.แรงงานจับมือสสส. ม.บูรพามอบรางวัลสถานประกอบการต้นแบบองค์กรสุขภาวะ


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาจัดเวทีถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการบูรณาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืน และมอบรางวัลสถานประกอบการต้นแบบ ณ โรงแรมโนโวเทล ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง มารีน่า เบย์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี นายฐาปบุตร ชมเสวี นายกสมาคมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน นายอาทิตย์ อิสโม ประธานบริหารโครงการ “สร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน สู่ความยั่งยืน (Healthy and Safety to be Decent Work)”นายพงศ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยนายสุรชัย กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบการต้นแบบองค์กรสุขภาวะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน สู่ความยั่งยืน  Healthy and Safety to be Decent Work ตามชื่อของโครงการที่กระทรวงแรงงานมีเจตจำนงที่จะยกระดับมาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสู่สากล เพราะเชื่อมั่นว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำงานจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพแรงงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจเพื่อให้สังคมมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนกระทรวงแรงงานโดยนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท่านสุชาติ  ชมกลิ่น ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำงานซึ่งรวมถึงนายจ้างและลูกจ้าง โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตโควิด - 19 กระทรวงแรงงานได้ระดมสรรพกำลังบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาค เอกชน ในการดูแลป้องกันช่วยเหลือลูกจ้างให้ปลอดโรคปลอดภัยเพื่อให้สามารถทำงานได้สถานประกอบการดำเนินกิจการต่อไปเพื่อประเทศจะได้พัฒนาเศรษฐกิจต่อไป

นายสุรชัย กล่าวต่อว่า การที่สถานประกอบการได้ร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรต้นแบบเพื่อพัฒนาเป็นองค์กรสุขภาวะที่ตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ได้ถือเป็นการสร้างนวัตกรรมให้แก่วงการแรงงาน จึงขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ภาคภูมิใจในการทำงานร่วมกันเพื่อประเทศชาติ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างต่อเนื่องต่อ

     “กระทรวงแรงงานขอขอบคุณ สสส. สมาคมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยากร และทีมงานของ นปปร.4 ที่ได้จัดให้มีกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะในองค์กรจนประสบความสำเร็จเป็นองค์กรต้นแบบ โดยเฉพาะ สสส. ผู้สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมของ นปปร.4 คนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำงาน ถือเป็นภาคีเครือข่ายระดับมันสมองที่จะส่งเสริมการสร้างสุขภาวะในองค์กรให้พัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืนในอนาคต ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยกันสร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะที่เป็นรูปธรรม และเป็นนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง นายสุรชัย กล่าวในท้ายสุด


​นายอาทิตย์ อิสโม ประธานบริหารโครงการฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วน คือส่วนแรกการถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสร้างวิถีชีวิตถัดไป หรือ Next Normal โดยมอบหมายให้ ม.บูรพา เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการและสรุปผลเชิงวิจัยนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการที่มีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน เพื่อพิจารณาเป็นแนวนโยบายของภาคียุทธศาสตร์ที่มี สสส. เป็นผู้ประสานงานนโยบายด้านองค์กรสุขภาวะต่อไป และส่วนที่สอง การมอบเกียรติบัตรเป็นรางวัลแก่สถานประกอบการจำนวนทั้งสิ้น 35 แห่ง ที่ฝ่าฟันวิกฤติโควิด -19 ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยยึดแนวทางด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยเป็นพื้นฐานให้คนทำงาน ปลอดโรค ปลอดภัย สถานประกอบการอยู่ได้ นายจ้าง ลูกจ้าง มีขวัญกำลังใจในการทำงาน จนเกิดเป็นองค์กรสุขภาวะ มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการสร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน สู่ความยั่งยืนต่อไป