05 ตุลาคม 2564

รองปลัด กระทรวงแรงงาน เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน

รองปลัดหญิงกระทรวงแรงงาน ถือฤกษ์ 09.00 น. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ใน
โอกาสรับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงแรงงาน

วันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา 09.00 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย ประกอบด้วย พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช
ศาลพ่อปู่ชัยมงคล ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ และศาลพ่อปู่สุชินพรหมมา ในโอกาสรับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงแรงงาน ณ บริเวณกระทรวงแรงงานสำหรับ นางสาวบุปผา เรืองสุด สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่ง ได้แก่ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้แก่ เหรียญจักรพรรดิมาลา ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก และ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย