05 ตุลาคม 2563

ทส. จับมือ Plat Form ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ “Food Delivery วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจากการบริการส่งอาหาร (Food Delivery) ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกลุ่มธุรกิจบริการส่งอาหาร (Platform) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รมว.ทส. กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก โดย ทส.เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561 – 2573 ในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด ส่งผลให้มีการใช้บริการส่งอาหาร (Food Delivery) ที่มาพร้อมขยะพลาสติกในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว โดยพบว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ขยะพลาสติกทั่วประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จาก 5,500 ตันต่อวัน เป็น 6,300 ตันต่อวัน


ขณะนี้ สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ทส.จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจากบริการส่งอาหาร (Food Delivery) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมี 13 หน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์ กรมอนามัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และกลุ่มผู้ประกอบการบริการส่งอาหาร (Platform) ประกอบด้วย บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เดลิเวอรี่ฮีโร่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “Food Panda” บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “Grab Food” บริษัท เวล็อคซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “Gojek” และ LalaMove แสดงเจตนารมณ์ที่เห็นพ้องต้องกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้แนวคิด “Food Delivery วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในวันนี้ โดยภาคีเครือข่าย 13 หน่วยงาน ยินดีจะร่วมกันดำเนินการเพื่อผลักดันให้มีการลด เลิกใช้ พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจากการบริการส่งอาหาร และใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทดแทน

กลุ่มแพลตฟอร์มผู้ให้บริการส่งอาหารทั้ง 6 ราย ที่ร่วมลงนาม MOU จะมีการปรับแพลตฟอร์มการสั่งอาหารให้มีตัวเลือก opt-in ในการรับหรือไม่รับพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวของลูกค้า เพื่อลดภาระของร้านและลดการให้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่ไม่จำเป็น รวมทั้ง ส่งเสริมสนับสนุนร้านอาหารที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่ร่วมโครงการ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของแพลตฟอร์ม ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับร้านอาหาร ร้านค้า ผู้จัดส่งอาหาร สมาชิก หรือเครือข่าย ได้รับทราบนโยบายและมาตรการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ในการบริการส่งอาหาร และที่สำคัญ กลุ่มแพลตฟอร์มจะสร้างแรงจูงใจให้ร้านอาหาร ร้านค้า และผู้บริโภคงดใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติกหูหิ้ว ด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco packaging) ตามความเหมาะสม


นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า GC ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโดยเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพสลายตัวได้ (Compostable Bioplastic) เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่เป็นเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการบริการส่งอาหาร (Platform) ที่ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือนี้
ซึ่งความร่วมมือในวันนี้จะสร้างประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การผลักดันให้ผู้บริโภคหันมาใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพซึ่งผลิตจากพืชเศรษฐกิจจะช่วยยกระดับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพไทย เกิดการขับเคลื่อนนำพาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว (BCG) อย่างสมบูรณ์

รมว.ทส. กล่าวทิ้งท้ายว่า กลุ่มแพลตฟอร์มผู้ให้บริการส่งอาหารนับได้ว่าเป็นกำลังสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในการรับหรือไม่รับพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนร้านอาหาร
ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค การจะลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชน ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก โดยการใช้ซ้ำ เลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น