19 สิงหาคม 2563

พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ Developing The Potential Effectiveness of DSCW Experienced Leaders รุ่นที่ 2 โดยมีนางสาวสนธยา บุณยภูษิต เลขานุการกรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนายอุเทน ชนะกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
 ร่วมเป็นเกียรติ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนองค์ความรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับการบริหารหน่วยงานตามรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ New Normal และเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่หน่วยงานอันเป็นการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางานตามแนวคิด 4 Smart ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งประกอบด้วย- การบริการที่เป็นเลิศ Smart Service
- การสร้างเครือข่าย Smart Network
- การพัฒนาองค์กร Smart Office
- การสร้างภาพลักษณ์ Smart Look

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานของ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ที่
http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/
https://www.facebook.com/140004406043628/posts/3460735450637157/