18 สิงหาคม 2563

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มอบใบประกาศเกียรติคุณ

พนักงานดีเด่นจากโครงการ “Smile Service” ปีที่ 3

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลให้แก่สถานี รวมถึงพนักงานดีเด่นจากโครงการ “Smile Service” ปีที่ 3 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ควบคุม
การเดินรถและโรงซ่อมบำรุง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่า
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ควบคุมการเดินรถและโรงซ่อมบำรุง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด บริษัทได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลให้แก่สถานี รวมถึงพนักงานดีเด่นจากโครงการ “Smile Service” 

ปีที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านการให้บริการแก่
ผู้โดยสาร รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน โดยรางวัลชนะเลิศสถานีรถไฟฟ้าดีเด่น ได้แก่
สถานีรถไฟฟ้าพญาไท และ รางวัลรองชนะเลิศสถานีรถไฟฟ้าดีเด่น ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน

นอกจากนั้นยังมอบใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลให้แก่พนักงานดีเด่น จากส่วนงานต่างๆ ได้แก่ส่วนงานปฏิบัติการเดินรถ , ส่วนควบคุมการเดินรถ , ส่วนสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ , ส่วนงานด้านวิศวกรรมซ่องบำรุง , ส่วนธุรการ, ส่วนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย , แม่บ้าน และพนักงานรักษาความปลอดภัย

ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทจะคงดำเนินโครงการ “Smile Service” ต่อไป เพราะเชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยสร้างขวัญกำลังใจ และสร้างความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานส่วนหน้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมมาตรฐาน และประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวก และการให้บริการแก่ผู้โดยสารได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข
Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th  
www.facebook.com/AirportRailLink
Twitter : Airport Rail Link