12 พฤษภาคม 2563

พส. เสริมทัพ อพม. ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในพื้นที่กรุงเทพ

 

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมปกรณ์อังศุสิงห์ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงและวางแผนปฏิบัติการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานตามมาตรการช่วยเหลือให้ครอบคลุมและรวดเร็วในแต่ละพื้นที่ ตรงกลุ่มเป้าหมาย และเสริมพลังผู้ได้รับผลกระทบให้เข้าถึงแหล่งทรัพยากร สามารถแก้ไขปัญหาของตนเองและครอบครัวได้ ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เจ้าหน้า
ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 120 คน โดยแบ่งเป็นช่วงเช้าระหว่างเวลา 09.00-12.00 จำนวน 60 คน  ในช่วงบ่ายระหว่างเวลา 13.00-16.00  จำนวน 60 คน

   
กิจกรรมในวันนี้เป็นการบรรยายการใช้เครื่องมือแบบสอบข้อเท็จจริงและการเก็บเอกสารให้ถูกต้อง พร้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรณีการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายคนพิการ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจกับทีมงาน 7 ชุด และแบ่งกลุ่มจัดทำแผนปฏิบัติการลงพื้นที่

   
มาร่วมเป็นพลังสำคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคม และเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน จิตอาสา เพื่อการช่วยเหลือสังคม อีกทั้งร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอด และสร้างสุขให้กับประชาชนในสังคม ภายใต้แนวคิด เราทำความดี ด้วยหัวใจ และเป็น อพม. ที่มีหัวใจ ผู้ให้ โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ สังคม ปันความสุข สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2659-6394 กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย