23 เมษายน 2563

ร.ฟ.ท. มอบ “ฟิกท์ แอสโซซิเอท” สำรวจที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง 2 แสนไร่ทั่วประเทศ

ลงระบบดิจิทัลจัดระเบียบบริหารทรัพย์สิน

บอร์ด การรถไฟ (ร.ฟ.ท.) ลงนามสัญญามอบ บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นที่ปรึกษาจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารทรัพย์สินของการรถไฟ   แห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบแผนที่ (GIS) และระบบสารสนเทศ (MIS) เป็นงานสำรวจแนวเขตที่ดินของ ร.ฟ.ท. ทั่วประเทศ บันทึกเป็นฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารสินทรัพย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย กำหนดกรอบเวลาแล้วเสร็จภายใน 720 วัน ภายใต้กรอบงบประมาณ 314 ล้านบาท

กรุงเทพ : 23 เมษายน 2563--นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน  ในฐานะรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ร่วมลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย กับบริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด ภายใต้การนำของ นายสุชาติ ศรีวรางกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ฟิกท์ กรุ๊ป และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของ ร.ฟ.ท. เพื่อนำองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ ประการแรก เพื่อสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ในเขตที่ดินของการรถไฟฯ เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ตั้งพร้อมรายละเอียด รวมถึงนำเข้าข้อ
มูลขอบเขตที่ดินของการรถไฟฯ โดยการปูระวางที่ดิน เพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ประการที่สองเพื่อให้การบริหารสัญญาเช่าที่ดินและทรัพย์สินของการรถไฟฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถติดตามตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ของการรถไฟฯ อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน สมบูรณ์ รวมถึงเกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าและผู้ที่เกี่ยวข้อง และประการสุดท้าย  คือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ของการรถไฟฯ และเป็นข้อมูลสนับสนุนให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ ประเมิน และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนาในอนาคต ซึ่งจำเป็นต้องได้บริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพในบริหารจัดการ มีเครื่องมือและบุคลากรที่มีความชำนาญงานสำรวจ งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และงานจัดทำฐานข้อมูลดิจิ
ทัล อันจะเป็นฐานข้อมูลสำคัญเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินของ ร.ฟ.ท. ต่อไปในอนาคต

นายสุชาติ ศรีวรางกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฟิกท์ กรุ๊ป และ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิกท์ 
แอสโซซิเอท จำกัด


นายสุชาติ ศรีวรางกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฟิกท์ กรุ๊ป และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิกท์
แอสโซซิเอท จำกัด เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีที่ ร.ฟ.ท. มอบความไว้วางใจให้ บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด  เป็นบริษัทที่ปรึกษาจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งจากข้อมูลที่ดินของ ร.ฟ.ท. ทั่วประเทศจำนวน 234,976 ไร่ แยกเป็น 5 กลุ่มได้แก่ 1) พื้นที่เขตทางร้อยละ 80.68 ของที่ดินโดยรวม กลุ่มที่ 2) พื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ใช้เพื่อการเดินรถ มีสัดส่วนร้อยละ15.45 กลุ่มที่ 3) พื้นที่ย่านสถานี (วางราง) คิดเป็นร้อยละ 2.27 กลุ่มที่ 4) พื้นที่บ้านพัก/ที่ทำการ    ร้อยละ 1.6 และกลุ่มที่ 5) เป็นพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ทั่วทั้งประเทศประมาณ 4 หมื่นกว่าไร่ อันเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด จะต้องลงสำรวจแผนที่ภูมิศาสตร์โดยละเอียด รวมทั้งดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อให้แล้วเสร็จในกรอบเวลา 720 วัน

“การทำฐานข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการบริหารทรัพย์สิน ของ ร.ฟ.ท. ทั่วประเทศกว่า 2 แสนไร่นั้น บริษัทฯ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วนงานหลัก คือ ส่วนงานที่1 งานจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส่วนงานที่ 2 งานจัดทำฐานข้อมูล   ผู้เช่า ผู้ใช้สิทธิ และส่วนงานที่ 3 งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพย์สินและสัญญา โดยบูรณาการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครบถ้วนสมบูรณ์ ตามรายละเอียดของแต่ละส่วนงาน โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการรถไฟ เพื่อจัดเก็บระบบฐานข้อมูลดิจิทัลที่ครบถ้วน ถูกต้อง     และทันสมัย ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การบริหารทรัพย์สินของการ ร.ฟ.ท. ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด และด้วยความเชี่ยวชาญ ความพร้อมด้านบุคลากร ตลอดจนเทคโนโลยี รวมทั้งประสบการณ์การบริหารโครงการทำฐานข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ของ บริษัทฯ ที่ผ่านมา เชื่ออย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ ร.ฟ.ท. ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอน”นายสุชาติ  กล่าว

อนึ่ง บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ ฟิกท์ กรุ๊ป ที่มีผลงานด้านการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เศรษฐศาสตร์ และวิศวกรรม ให้แก่หน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการให้บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม และการจัดการ ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสากล โดยมีการบริหารงานและการดำเนินงานในรูปแบบใหม่ที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีวิสัยทัศน์และพันธกิจ ในการดำเนินธุรกิจการผลิตสินค้าและการบริการ ที่มีคุณภาพบนพื้นฐานการทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยถือว่าระบบการจัดการคุณภาพ เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ...