14 กุมภาพันธ์ 2563

Valentine’s Day “เปิดบ้าน เปิดใจ สร้างสุขให้ คนไกลบ้าน”วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. ณ บ้านมิตรไมตรีธนบุรี กรุงเทพมหานคร นายชูรินทร์  ขวัญทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวทักทายในกิจกรรม Valentine’s Day “เปิดบ้าน เปิดใจ สร้างสุขให้ คนไกลบ้าน”

 นายชูรินทร์ฯ กล่าวว่า จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลกระทบให้คนจำนวนมาก ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อให้อยู่รอด ซึ่งประชาชนกลุ่มดังกล่าวจำนวนมากได้เดินทางเข้ามาหางาน และอาศัยในเมืองใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานคร เพื่อหารายได้ บางคนก็ประสบความสำเร็จ และยังมีส่วนหนึ่งที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ส่งผลให้ไม่มีที่อยู่อาศัย ทำให้ต้องอาศัยหลับนอนในที่สาธารณะซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จนอาจนำไปสู่ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต  ด้านสุขอนามัย และขาดโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญกับสถานการณ์ดังกล่าว และได้มีการดำเนินงานเพื่อให้บริการสวัสดิการสังคมกับกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ทั้งในเรื่องการพักอาศัย ฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ และพัฒนาศักยภาพ  ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ รวมทั้งช่วยเหลือให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน และมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ ซึ่งในกรุงเทพมหานครจัดให้บริการในรูปแบบ “บ้านมิตรไมตรี” เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนที่อาศัยหลับนอนตามสถานที่สาธารณะมาใช้บริการ แต่เนื่องจากข้อจำกัดในด้านสถานที่ ที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากแหล่งทำมาหากิน ทำให้มีคนไปใช้บริการไม่มากนัก

 นายชูรินทร์ฯ กล่าวต่อว่า จากประเด็นดังกล่าวเพื่อให้การให้บริการมีความสอดคล้องกับความต้องการ  ของกลุ่มบุคคลดังกล่าว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงได้จัดงาน “เปิดบ้าน เปิดใจ สร้างสุขให้ คนไกลบ้าน” ขึ้นโดยมี กิจกรรมที่สำคัญในวันนี้ คือ การจัดเวที รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มพี่น้องที่อาศัยอยู่ในที่สาธารณะ ซึ่งสถานที่จัดงานในวันนี้ เป็นสถานที่จริง ที่จะเปิดให้บริการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของพี่น้องกลุ่มเป้าหมายต่อไป

วันนี้จึงเป็นการเชิญกลุ่มเป้าหมายมาดูสถานที่ มาร่วมคิด ร่วมออกแบบการอยู่อาศัยร่วมกัน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิอิสรชน ศูนย์คนไร้บ้าน สุวิทย์ วัดหนู มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร  ตำรวจนครบาล ตำรวจรถไฟ ลุงดำ นายกสมาคมคนไร้บ้าน และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ โดยหลังจากนี้ทางภาคีที่เกี่ยวข้อง จะได้นำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้อาศัย ไปกำหนดรูปแบบการให้บริการที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง
 วันแห่งความรักในวันนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  ของมนุษย์ ขอมอบความห่วงใย เปิดบ้านต้อนรับ เปิดใจแลกเปลี่ยน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความสุข
ให้กับพี่น้องที่อาศัยอยู่ในที่สาธารณะ ได้เข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงต่อไป นายชูรินทร์ ขวัญทอง  กล่าวในตอนท้าย