28 พฤศจิกายน 2562

พส. เดินหน้าเปิดศูนย์ประสานงาน อพม. เขตบางคอแหลม และเขตประเวศ พร้อมบูรณาการงานระดับพื้นที่วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายชูรินทร์ ขวัญทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธาน ในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม ณ มัสยิดอัลอะติ๊ก ถนนเจริญกรุง 103 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร และวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ณ ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร


นายชูรินทร์ กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและเครือข่าย สานพลังประชารัฐ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์กลางการประสานงานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งประสานความร่วมมือของเครือข่ายและภาคประชาสังคม ให้ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร ซึ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ และบูรณาการงานตามแนวทางประชารัฐเพื่อสังคม ซึ่งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) คือ หนึ่งในเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม. ในด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม การมีส่วนร่วมทางสังคม ให้คำแนะนำปรึกษา ประสานการช่วยเหลือ/ส่งต่อ ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหากลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ เพราะพลังอาสาสมัคร คือ พลังของแผ่นดิน ปัจจุบัน เขตบางคอแหลม มี อพม. จำนวน 22 คน และ เขตประเวศ มี อพม. จำนวน 50 คน การทำงานที่ผ่านมามีรูปแบบการทำงานเป็นทีม มีการสร้างและขยายเครือข่ายการทำงานระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดย อพม. ได้เข้ามาดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหา ทางสังคม ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดชุด อพม. ปฏิบัติงานตามกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 5 กลุ่ม ตามภารกิจของ พม. ได้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน คณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดประชุมหารือ เรื่องแนวทางการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพม. ระดับเขต ซึ่งผลการประชุมฯ ดังกล่าว มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร ขึ้น เพื่อใช้เป็นศูนย์กลาง การขับเคลื่อนงานด้าน อพม. ตามบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนใช้เป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน ด้านอาสาสมัครเชิงบูรณาการ ระหว่างพื้นที่กับหน่วยงานในระดับเขตและเครือข่ายต่างๆ


ในโอกาสนี้นายชูรินทร์ ขวัญทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วย นางณัฐชา ทาวรมย์ ผู้อำนวยกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่าย ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่เขตบางคอแหลม เป็นหญิง อายุ 57 ปี ได้ประสบอุบัติเหตุรถชน โดยทำให้ตนเองมีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหวจึงทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ซึ่งเป็นผู้ดูแลและหาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว จึงทำให้รายได้ที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ และที่เขตประเวศ เป็นหญิง อายุ 54 ปี ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือด (ลูคีเมีย) แต่ต้องทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูมารดา โดยประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวมีรายได้น้อยและไม่แน่นอน ซึ่งไม่เพียงพอในการดำรงชีวิตและค่าใช้จ่ายในการรักษา และยังไม่เคยมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ ทั้งนี้จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยบูรณาการการทำงานภายในกระทรวงและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน อพม. เขตบางคอแหลม และเขตประเวศ จะสามารถขับเคลื่อนและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้อง อพม. ทุกท่าน ที่ต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านจิตอาสาอย่างเต็มศักยภาพ มีความเสียสละและสามัคคี ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงการทำงานระหว่างชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายชูรินทร์ กล่าวในตอนท้าย