25 พฤศจิกายน 2562

อพม.ที่มีหัวใจ ผู้ให้"เพื่อสร้าง "สังคม ปันความสุข

พม. อบรมประชาชนจิตอาสา

 วันนี้ (25 พ.ย. 62) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “อพม.ใหม่” เชี่ยวชาญด้านคนพิการและผู้สูงอายุ และเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีประชาชนทั่วไปที่มีจิตอาสา และสนใจเข้าร่วมเป็น อพม. 150 คน เข้าร่วมอบรม

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ขับเคลื่อนงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม ด้วยการชี้เป้า เฝ้าระวัง ประสาน ส่งต่อ และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม ทั้งเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่ง อพม. เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม. ในระดับพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวง พม. ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2557 และในปี 2559 มีการขับเคลื่อนนโยบายการบูรณาการงานอาสาสมัครให้เป็นหนึ่งเดียว ภายใต้นโยบาย “อ. เดียว” ที่ให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการอบรม “อพม.ใหม่ เชี่ยวชาญด้านคนพิการและผู้สูงอายุ และเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปที่มีจิตอาสา และสนใจเข้าร่วมเป็น อพม. ซึ่งในระยะแรก มีการดำเนินการอบรม 6 รุ่นๆ ละ 150 คน รวมทั้งสิ้น 900 คน โดยอบรมรุ่นละ 2 วัน ประกอบด้วยวันแรก มีการอภิปราย เรื่อง แนวคิดและอุดมการณ์งานอาสาสมัคร และ เรื่อง อพม. STRONG ร่วมใจต่อต้านการทุจริต การบรรยายเรื่องเทคนิคการถอดบทเรียนการทำงานของ อพม. และเรื่องการเขียนรายงาน และกิจกรรมกลุ่ม "สถานการณ์ แนวคิดกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของ อพ" และ"เทคนิค ทักษะ และเครื่องมือปฏิบัติงานของ อพม." และวันที่สอง มีการบรรยายเรื่อง ความรู้เรื่องคนพิการและการช่วยเหลือคนพิการ เรื่อง ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เรื่อง บทบาทหน้าที่ของ อพม. เชี่ยวชาญ ด้านคนพิการและการปฏิบัติงาน เรื่อง การดูแลคนพิการสูงอายุเบื้องต้น และเรื่อง การสรุปฐานการเรียนรู้ อพม. กับการช่วยเหลือคนพิการ จากการแบ่งฐานฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือคนพิการ 5 ประเภท ทั้งนี้ เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมครั้งนี้ จะเป็น อพม. ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีศักยภาพ ตลอดจนมีความรู้และความชำนาญที่หลากหลาย ในการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ
อีกทั้งเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคม

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. จะมี อพม. ที่เป็นหนึ่งเดียว ด้วยการรวมกันของ อพม. อพมก. และ อผส. นับเป็นพลังสำคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคม และเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน “จิตอาสา” เพื่อการช่วยเหลือสังคม อีกทั้งร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอด และสร้างสุขให้กับประชาชนในสังคม ภายใต้แนวคิด “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และ
เป็น “อพม. ที่มีหัวใจ ผู้ให้” โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ “สังคม ปันความสุข”

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ที่

http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2798703900173652&id=140004406043628