10 ตุลาคม 2562

พส. บูรณาการเครือข่าย เปิดเวที รณรงค์สร้างสังคมสวัสดิการ (Homeless Day 2019)


วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชา โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดเวทีรณรงค์สร้างสังคมสวัสดิการ (Homeless Day 2019) วันคนไร้ที่พึ่ง “มีที่พึ่ง พึ่งตนเอง เป็นที่พึ่งของคนอื่น” สานพลังเครือข่ายทุกภาคส่วน


นางสุจิตรา กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ มูลนิธิอิสรชน ทำงานเกี่ยวกับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะจัดแถลงสถานการณ์ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะหรือคนไร้ที่พึ่ง ในปี 2562 ระบุว่า ปัจจุบันผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะหรือคนไร้ที่พึ่ง ที่อยู่ในที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครมี 4,392 คน เพิ่มขึ้นราว 10 % จากปี 2561 เมื่อเทียบการเพิ่มขึ้นเพียง 10 % สังคมยังมีทัศนคติเชิงลบกับการช่วยเหลือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ หรือการดูแลคนในครอบครัว ปัจจุบันมีทั้งคนแก่ถูกทิ้ง และสังคมโทษไปที่ภาครัฐว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ดูแล ทั้งที่กระทรวงพัฒนาเต็มที่ ช่วยเหลือเต็มที่ แต่สังคมไม่เคยรับรู้ เรื่องของผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะเป็นเรื่องของทุกคนในสังคมที่ครอบครัว ชุมชน สังคม ไม่ยอมรับและไม่เกิดประโยชน์ทำให้เกิดการผลักคนมาสู่ที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้น


นางสุจิตรา กล่าวต่อไปว่า การจัดเวทีเสวนา รณรงค์สร้างสังคมสวัสดิการ (Homeless Day 2019) ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ภาคธุรกิจและภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมรณรงค์สื่อสารและเป็นองค์กรเครือข่ายในการทำงานภาคสังคมในมิติใหม่ ในการสร้างจิตสำนึกให้สังคมแห่งสวัสดิการ มีจิตอาสาและการแบ่งปัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและลดการไร้ที่พึ่งของคนในสังคม โดยเริ่มจากการสื่อสารสังคมที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของมูลนิธิอิสรชนและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อพัฒนา พื้นฟู ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ให้สังคมรับรู้และเกิดพลังการร่วมมือกันภายใต้จิตสำนึกความเป็นมนุษย์ที่เท่ากัน กิจกรรมภายในงานมีการเปิดตัววีดิโอการสื่อสาร วันคนไร้ที่พึ่ง “มีที่พึ่ง พึ่งตนเอง เป็นที่พึ่งของคนอื่น” (ลดการไร้ที่พึ่ง สังคมมีส่วนร่วม) และการเสวนา เรื่อง สถานการณ์คนไร้ที่พึ่ง การบูรณาการการทำงานเครือข่ายที่ต้องก้าวเดินไปด้วยกัน โดย นางอัจฉรา สรวารี เลขาธิการมูลนิธิอิสรชน การเสวนา เรื่อง การสร้างจิตสำนึกในสังคมทุกภาคส่วน โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานมูลนิธิอิสรชน และการเสวนา เรื่องสะท้อนมุมมองการทำงานคนไร้ที่พึ่ง ฝ่ายปฏิบัติงาน โดย นางงามจิต แต้สุวรรณ อดีตผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร และพูดคุยกับคนเร่ร่อนที่ใช้ชีวิตในถนนผ่านมุมมองของผู้ได้รับผลกระทบปัญหาสังคม พร้อมทั้ง มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่คนไร้ที่พึ่งต้นแบบ เพื่อเปิดตัวโครงการส่งเสริมอาชีพ เก็บขยะหมุนเวียนแด่คนไร้ที่พึ่ง และมีการแสดงนิทรรศการการออกบูธทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคธุรกิจ ภาคีเครือข่าย


ปัญหาคนไร้ที่พึ่ง หรือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ เป็นปัญหาที่สังคมต้องตระหนักด้วยการยอมรับและเข้าใจ “แม้พวกเขาจะไม่ได้มีบ้านหรืออยู่บ้านที่เป็นหลังคา แต่เขาก็มีชีวิต และจิตใจ” การให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ เป็นกระบวนการแรก แห่งการเกิดการสร้างพลังเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน สังคม ในการสร้างการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาสวัสดิการสังคมให้เข้าถึงและทั่วถึง เพื่อเกิดภูมิคุ้มกันที่ดีที่คนจะไม่ออกมาสู่ที่สาธารณะเพิ่มขึ้นเมื่อคนใส่ใจกันมากขึ้นในสังคมต่อไป นางสุจิตรา กล่าวในตอนท้าย