01 ตุลาคม 2562

กรมกิจการผู้สูงอายุ พม. ร่วมกับเครือข่ายพลังผู้สูงวัย จัดงานวันผู้สูงอายุสากล

วันนี้ (1 ต.ค.62) กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับเครือข่ายพลังผู้สูงวัย 14 องค์กร สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดงานฉลองในโอกาสวันผู้สูงอายุสากล 1 ต.ค. 62 ณ บริเวณโถงด้านหน้าห้อง Convention Hall   1-2 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุสากล” หรือ “International Day of Older Persons” เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ให้คนทั่วไปตระหนักว่า ชั่วชีวิตที่ผ่านมา ผู้สูงอายุได้สร้างคุณประโยชน์ คุณงามความดีไว้มากมาย รวมทั้งสรรค์สร้างทุก ๆ สิ่งมาให้กับสังคมตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน โดยประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ ในปี 2564 คือมีประชากรสูงอายุ สูงถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ และในปี 2574 จะเป็นสังคมผู้สูงอายุในระดับสุดยอด คือ มีประชากรผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 28 จึงถือได้ว่าในอนาคต ผู้สูงอายุจะเป็นบุคคลสำคัญและเป็นทุนทางสังคมที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนต่อไป


นางสาวอรนุช เลิศกุลดิลก เลขานุการเครือข่ายฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า อีก 2 ปีข้างหน้า หรือปี 2564  ประเทศไทยมีจำนวนประชากรอยู่ในลำดับต้นๆของอาเซียน ดังนั้นการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวจึงสำคัญและจำเป็นสำหรับคนทุกวัย และในฐานะของผู้ที่มีบทบาทในการทำงานร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ รวมทั้งเห็นความสำคัญในการรวมพลังของผู้สูงวัยที่จะทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม “เรามองเห็นภาพอนาคตได้ ดังนั้นจึงต้องเตรียมตัวไว้ล่วงหน้า เครือข่ายพลังผู้สูงวัย  เป็นกลุ่ม ชมรมและองค์กรด้านผู้สูงอายุ  14  องค์กร มีองค์กร HelpAge International และเครือข่ายต่าง ๆ

ประกอบด้วย มีชมรมผู้สูงอายุจันทร์  ฉิมไพบูลย์ กองทุนสวัสดิการชุมชนวันละ ๑ บาท เขตบางซื่อ ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกประเทศไทย กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ จังหวัดเชียงราย มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายผู้สูงอายุ สภาคริสตจักรในประเทศไทย ศูนย์อาสาสร้างสุข (Can do Team) มูลนิธิบ้านสบาย จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนเมือง – forOldy ชมรมผู้สูงอายุเสนา 3 ร่วมใจ ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านไทยเทยิ่น ชมรมผู้สูงอายุเต้าเต๋อซิ่นซี               

 ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ศูนย์ประสานงานและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุปทุมธานี และสมาคมผู้สูงวัยภูมิปัญญาไทย จังหวัดขอนแก่น มารวมตัวกันเพื่อเป็นตัวแทนขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ ในนามผู้สูงอายุ และสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสมาชิกทั้งเรื่องสิทธิ นโยบายและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติต่าง ๆ โดยร่วมมือกับหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และธุรกิจเอกชน เพื่อให้ผู้สูงอายุเท่าทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป”

การจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองงานวันผู้สูงอายุสากล 1 ต.ค. 2562 ในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงวัยกลุ่มต่าง ๆ ได้มาแสดงความสามารถที่มีอย่างหลากหลาย อีกทั้งได้เป็นโอกาสมาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นพร้อมมองอนาคตข้างหน้าร่วมกัน โดยในงานจัดให้มีการเสวนา  ในหัวข้อ “ผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21” การแสดงของผู้สูงอายุ กิจกรรมดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย  เวทีสูงวัยมินิทอล์ค รวมทั้งการประกวดขวัญใจสูงวัย เพราะสังคมสูงอายุเป็นสังคมของคนทุกวัย ภาคีที่ร่วมจัดงานในวันนี้ จึงคาดหวังว่า เราจะเป็นผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี สมกับคำว่า “สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข” ในอนาคต