14 กรกฎาคม 2562

พม. ร่วมกับมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารฯ

คณะพระธรรมจาริก จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท
ราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน 238 รูป


 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันนี้ (14 ก.ค.62) เวลา 13.00 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 238 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมด้วย นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯนายปรเมธี กล่าวว่า “โครงการพระธรรมจาริก” เป็นโครงการที่กรมประชาสงเคราะห์ หรือปัจจุบันเรียก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดำเนินงานร่วมกับคณะพระธรรมจาริก และมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมนาถชนนี ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ราษฎรบนพื้นที่สูง พัฒนาทางคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านจิตใจ การศึกษา การพยาบาล ฯลฯ สร้างจิตสำนึกให้ราษฎรบนพื้นที่สูงรู้จักสำนึกในความเป็นไทย และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งตลอดระยะเวลา 54 ปี ที่ผ่านมา โครงการพระธรรมจาริกได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในการถวายปัจจัย เครื่องอุปโภคบริโภค และสนับสนุนการพัฒนางานพระธรรมจาริกมาโดยตลอด

นายปรเมธี กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบันโครงการพระธรรมจาริก มีสำนักงาน 2 แห่ง ประกอบด้วย 1) สำนักงานประธานคณะพระธรรมจาริก ตั้งอยู่ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และ 2) สำนักงาน พระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 54 ปีนั้น มีผู้ที่ผ่าน การบรรพชาอุปสมบท  
จำนวนทั้งสิ้น 11,178 รูป ยังครองสมนะเพศเป็นพระธรรมจาริกถึงจำนวน 609 รูป แบ่งเป็น พระภิกษุ 300 รูป สามเณร 309 รูป ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2562 มีผู้ขอบรรพชาอุปสมบทหมู่ทั้งสิ้นจำนวน 238รูป จาก 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน แพร่ กำแพงเพชร พิษณุโลก น่าน ลำปาง ลำพูน เพชรบูรณ์ สุราษฎร์ธานี นครสวรรค์ และสุโขทัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งผู้ที่ผ่านการบรรพชาอุปสมบทแล้วจะต้องปฏิบัติตน ดังนี้ สามเณร จะต้องศึกษาพระธรรมวินัยหลักสูตรสามัญทั่วไป หลักสูตรนักธรรม และหลักสูตรบาลี ศึกษาหลักการดำเนินงานของพระธรรมจาริก และพระภิกษุ จะต้องศึกษาหลักการดำเนินงานของพระธรรมจาริก และออกไปประจำอาศรม เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ราษฎรบนพื้นที่สูง“กระทรวง พม. ขอเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงของคณะพระธรรมจาริก แม้ความห่างไกลจะเป็นอุปสรรค แต่ศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาของคณะพระธรรมจาริก จะนำพาชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป” นายปรเมธี กล่าวในตอนท้าย